Page:Essays on the Chinese Language (1889).djvu/515

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


INDEX OF NATIVE WORKS ON CHINESE.

Cheng-shi-chih-yin p. Cheng-su-yin-tzii „ Cheng-tzu-furg „ Cheng-yin-chii-hna „ „ „ -hui-pien „ „ -pien-wei „ „ ,, -t'ung-su-piao „ „ „ -tso-yao „ Chi-chiu-chang ,, Chi-yun „ Ch'i-yin-liao „ Chia-hsiin „ Cli4e-yun-chih-chaiig-t*n „ Ch4e-yun-chih-nan „ Ching-tien-shi-wen „ Chuan-chu-ku-yin-liao „ Chung-chow-ch'uan-yun „ Fan-chiang ,, Fang.yen „ Fu-ku-pien „ Han-li-tzu-yuan ,, Hsiang-wen-yii-pien „ Hsiao-urh-ya „ Hsu-hsilan-shno-w^n-chu „ Hsii-yen „ HuDg-wu-cheng-yun „ I-ch'ie-ching-yin-i ,, Jen-tzu-hsin-k'an-Li.pu- yun-liao „ Ku-chin-t'ung-yun ,, Ku-chin-wen-tzti „ Ku-chin-w6n-tzu-t*ung- shi,, Ku-chin-yun-liao „ Ku-shi-yin-hsio-wu-shu „ 71 46 87 99 99 99 100 99 •29 60 66 45 65 73 48 82 76 29 31 65 68 53 28 56 95 79 52 72 87 44 97 86 85 Ku-yun-piao-ch'iin Kuang-kan-Iu-tzii-shu Kuang-shi-ming Kuang-ya Kuang-yan Kuan-yin-hui-chie-shi-i Kuei-yuan-chu-tsung Lei-pien Lei-yun Li-pu-yun-liao Li-shi-yin-chien Liu-shu-ku Liu-shu-liao Liu-shu-cheng-o Liu-shu-pen-i Liu-shu-yin-ch'un-piao Lung-k'an-shou-ching Mao-shi-ku-yin-k'ao Ming-yuan Pan-ma-tzii-lei P'ei-wen-yun-fu P'i-ts'ang Pi-ya P;i-ya Pien-yun-kuan-chu-chi Po-hsio San-ts'ang San-ts'ang-hsiin-ku Sh^ng-lei Sheng-lei-piao Shi-ming Shi-yun-ch'i-liao Shuo-w§n Shuo-wen-chie-tzu-i- chdng »> n » 5> -chu p. 90 » 67 ,, 91 ,, 38 „ 59,92 „ 98 ,, 49 „ 64 „ 77 „ 61 » 96 „ 73 ,, 66 „ 78 „ 80 „ 95 » 68 83 64 >> 67 n 88 )) 39 )> 92 )} 64 » 81 >1 26 J> 26 )> 39 »» 38,96 it 95 it 35,91 i> 82 11 33 93 94