Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/134

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


118 NEW SPECIES OF PIIAXEROGAMOUS PLANTS.

curious Oncid, quite uulike anything; known up to this time. Dis- covered by Mr. Wallis nenr Paccha. — Gard. Chruii. 1870, p. 1053.

(3RNITHOGALUM ACUMINATUM, Bakev {Liihtcere) \ foliis 10-12 bipc- dalibus firmis anguste ensiforraibus ascendentibus viridibus sensim au- gustatis apice longe acuminatis, scapis 3-3 gracilibns foliis aequantibus, raceino elongate angusto 30-50-floro, pedicellis strictis erecto-paten- tibus tioribus brevioribus, bracteis linearibus sesqiiipollicaribus, perigonio seniipollicari, laciniis'subaequalibus oblougis albis apice fornicatis dorso distincte viridi-vittatis, staminibus lauceolatis subsequalibus perigonio duplo brevioribus, stylo ovario sequaute. — Hab. Algoa Bay, llort. Saunders, from Mr. Cooper; next 0. virens, Lindl. Bot. Reg. t. 814. — ■ Ref. Bot. t. 177.

O. ANOMALUM, Bnke?- ; bulbo globoso dimidio superiore hypogfeo viridi subsquamoso, foliis 1 velraro 2 sesqui- vel bipedalibus perf'ecle tcre- tibus Haccidis serpentinis glaiicescentibus sursum sensim gracilioribus, scapo foliis sub^quante, racerao elongato angusto laxo 30-4-0-floro, pedi- cellis strictis erecto-patentibus Horibus subaequantibus apice articulatis, bracteis perparvis, perigonio pro genere parvo, laciniis sequalibus lauceo- lato-spathulatis flavis viridi-vittatis mox falcato-reflexis, staminibus peri- gynis sequalibus tiliformibus laciniis duplo brevioribus, stylo filiformi ovario oblougo subseuuante. — Hab. Cape Colony, Hort. Saunders, from Mr. Cooper.— 72^/. Bot. t. 178.

Phocea Andersonii, Seem. (Celastrinea). — Vide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 69.

PsTCHOTRiA CYANOCOCCA, Seem. {Ruhinced). Not described. — Hab, Chontales, Nicaragua. — Floral Mug. t. 479.

Ptilotus, n. sp. F. Muell (Amarantacea). No description. — Vide Journ. Bot. Vol. YIII. p. 322.

Pygeum oxycarpum, Hance (Rosacea). — Vide Journ. Bo^. Vol. VIII. p. 242.

P. ph^ostictum, Fiance. — Fide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 72. Eytidotus, Hook. f. gen. nov. {Rabiacees, Timoniece) . Plores hernia- phroditi. Calycis tubus obovoideus ; limbus hypociaterimorphus, per- sistens, lobis 4 late cblongis obtusis recurvis. Corolla hypocraterimorpha, fiuice intus glaberrima ; lobi 4 obovati, unguiculati, recurvi, marginibus late crispatis, valvati, lobis 2 exterioribus. Stamina 5, fauci inserta; tilamentis brevissimis ; antherpe lineares, infra medium insertfe, apicibiis exsertis ; basi 2-tid8e. Discus inconspicuus, hispidus. Ovarium 2-5- loculare ; stylus elongatus, exsertus, pilosus, stigmatibus 2-5 linearibus ; ovula in locnlis solitaria, ab apice pendula, funicido incrassato. Drupa 2-5-pyrena, pyreuis crassis osseis 3-gonis dorso rotuudatis, loculo an- gusto. Semina cylindrica, funiculo incrassato apicem putaminis f^laudente, testa membranacea, albumine parco ; embryo cylindricus, cotyledonibns minutis tenuibus. — Arbor ramosa, ramulis teretibus, ultimis et intlores- centia puberulis. Folia opposita, gracile petiolata, recurva, ovata, nervosa, et creberrime reticulatim veuulosa. Stipulse interpetiolares, squamosae, caducse. Plores inter rainores, solitarii, axillares, pedicellati, pedicello infra flores articulato minute bracteolato. Drupa mole pisi.

R. SANDViCENSis, Hook. f. — Ghomelia (?) sandoicensis, A. Gray in Proc. Amer. Acad. vol. iv. ; Notes on Rubiacece, p. 6. — Hab. Sand a'ich . Islands; Oahu, solitary on the top of a hill, Hinds, 1841, and Wilkes' Expedition (tide A. Gray). — Hook. Ic. Flant. t. 1071.

�� �