Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/65

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NEW SPECIES OF PHANEROGAMOUS PLANTS. 55

bodies have not been included. In most cases only the diagnostic cha- racters and native country have been quoted, lengthy descriptions and other details being omitted. To save unnecessaiy repetition, in the case of species first described in this Journal a reference to the page of last year's volume is all that is given.

Amaryllis (Hippeastrum) Leopoldii, HoH. Veltcli. {AmarylU- dacece) (afi". A. pardmae). Not described. — Gard. Chroti. 1870, p. 733 and fig. 140 ; also figured in Mor. Mag. plates 475, 476.

Aphanocalyx, Ollv. gen. nov. {LeguminoscB, Casalpiniea). Calyx ob- soletus v. ad dentes minutos reductus. Petalum 1 posticum, bracteolas superans, obovato-cuneatum ; petala lateralia et postica obsoleta, v. inter- dum petalum 1 laterale posticum subsequans v. eodem brevius. Stamina 10, omnia antherifera ; filamenta filiformia, glabra, libera v, basi leviter coalita ; antherae parvse, late ellipticse, versatiles, longitudinaliter dehis- centes. Ovarium dense pilosum, breviter stipitatum, biovulatum ; stylus filiformis; stigma terminale capitatum. Leguraen . . . — Arbor inermis, inflorescentia excepta glabra ; foliola unijuga, coriacea, 2-3-nervosa. Flores in racemis breviljus axillaribus congesti. Bractese scariosse, de- ciduse ; bracteohe alabastrum bivalvatim includentes mucronulatse, per anthesin persistentes.

A. CYNOAiETROiDES, OUv. sp. utiica. — Hab. Mount John, Kongui Eiver, West Tropical Africa. Flowering in September, G. Mann. — Hook. Ic. Plant, t. 1066.

Artabotrys Hongkongensis, Hance (Anonacea). — Vide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 71.

Asparagus virgatus, Baker {JAliacecB, AsparaginecB) ; fruticosa, erecta, 4-5-pedalis, caule primario dimidio inferlore nudo, dimidio supe- riore copiose divaricatim ramoso, ramulis gracilibus virgatis angulatis sulcatis, foliis minutis inconspicuis lanceolatis membranaceis calcare mdlo modo spinoso, cladodiis ternis setiformibus mucronatis erecto-pateutibus internodiis subtcquantibus facile deciduis, floribus sparsis solitariis e nodis plerisque efoliatis nutantibus, pedicellis brevibus gracilibus infra medium articulatis. — Hab. Cape Colony, Hort. Saunders, from Mr, Cooper. Next Asparagopsis scoparia, Kunth. — Ref. Bot. t. 214.

Barleria Mackenii, Rook. f. (^Acanthaceae) ; glaberrima, caule ob- tuse 4-gono, foliis recurvis anguste ovato- vel elliptico-lanceolatis sub- acutis petiolatis teuuissime strigillosis integerrimis, floribus terminalibus paucis in axillis supremis, bracteis parvis subulatis, sepalis exterioribus amplis late ovato- vel rotundato-cordatis obtusis venosis, interioribus parvis e basi ovato subulato-acurainatis, corollas purpureas tubo infundi- buliformi calycem tequaiite, limbi lobis subsequalitcr rotundatis basi atro- purpureis, stauiiuodiis 3, 2 lateraliter minutis subulatis intermedio lato apiculato approxiinatis. — Hab. Natal, Hort. Kew., sent by Mr. M'Keu. —Bot. Mag. t. 5S66.

BoTHRiosPORA, Hook. f. gc'H. nov. (RiibiacefP, Hamelieae). Calycis tubus obconicus ; limbi loin 4 v. 5, oblongi, obtusi, erecti, persistentes. Corolla breviter infundibuliformis, fere rotata, fauce villosa ; lobi 4-5, oblongi, obtusi, quincimciales. Stamina 5, fauci corollee inserta, fila- mentis filiformibus exsertis basi pilosis; antherae breves, oblongae, dorso insertae, utrinque obtusa?, recurva\ Discus annularis. Ovarium 4- v. 5- loculare ; stylus erectus, stigmatibus 4 v. 5 lineai'ibus erectis obtusis ; ovula porplurimn, placcntis tumidis axi ovarii peltatim affixis inserta.

�� �