Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/95

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NEW SPECIES OF PHANEROGAMOUS PLANTS. 81

cpi'sa^o squaraoso, foliis 2-3 cordato-ovatis bipollicaribiis carnoso-luTbaceis viiidibiis niaculis saturatioribus notatis basi in petiohim caiialiculatuin lamina subiequaiite rite aiigustatis, scapis foliis excedeiitibiis, florii)Lis 12-20 dense suhspieatis, perigonio 1^ lin. longo, laciniis ovato-rotundatis. — Hab. Natal, Hort. Saunders, from Mr. Cooper. — I\ff. Bot. t. 192.

Enkyanthus jAPONicus, Hook. f. (Ericaccfp) ; ramulis subverticil- latis, foliis deciduis menibranaceis l)reviter petiolatis elliptico-ovatis ob- ovatisve acutis argute serridatis, corolla alba globosa, basi 5-saccata ore contracto lobis parvis revohitis, capsula angusta erecta. — Hab. Japan, Hort. Kew., introduced by Messrs. 8landish. — BoL Mckj. t. 5822.

Epiuendkum microcharis, i?^/V7//;. /. {prchldece) {i\^. E. pulchello, A. Kicli. et Gal.); radices velatae, filiformes, subtilissinie inst-idptse ; va- giufB fultientes, emarcidse; pseudobulbi oblongo-pyrilornies, purpureo- violacei, hinc inipressi ; folia geniina ; laminae optiine aiticulatse, liuea callosa transversa albida sub lamina, lineari-ligulatee, acuta?, chartaceo- pergameneas, infra purpureo-viobiceae, supra violaceo niarginatpe ; ra- cemus paucitlorus ; bracteae triangnlo-subulatae, ovariis pedicellatis longe breviores ; ovaria pedicellata, curvula; sepala ligulata, obtuse acuta; petala linearia, apiculata ; labellum omnino adnatum, triiidum, laciniaj laterales semiovatffi retrorsum augulatse extrorsuui hinc lobulatte, laciuia media bifida, lacinulis divaricatis deuticulo medio interjecto, basis laevis ; columna omnino labello accreta, apice dilatata, androclinium linearibus eraarginatum, dens semiovatus acutus utrinque ; color ocliroleucus, albi- dus, maculis occultis purpureis. — Hab. It comes from Guatemala, and has flowered lately, under Mr. Green's able management, in the rich collection of W. Wilson Saunders, Esq.— Ga;-rf. Chron. 1870, p. 12^6.

Eremophtla, sp. nov., F. Mull. {Myoporacece). No description. — Vide Joiiru. Bot. Vol, VIII. p. 321.

EarosTEMON, sp. nov., F. MUll. {Rntacefe). No description. — Vide Jonrn. Bot. Vol. VIII. p. 322.

EucoMis CLAVATA, Baker {Liliacece, Scillca') ; foliis 9-12 late ob- lauceolatis acutis vel subobtusis pcdalibus vel ultra planiusculis, margine minute breviter ciliatis, scapo crasse clavato racemo dimidio breviore, racemo snbdenso 50-80-tloro 3 poll, crasso, pedicellis crassis brevissirais, comae foliis 20-25 lanceolatis floiibus paulo excedentibns. — Hab. A na- tive of Cape Colony, Mr. Cooper, Hort. Saunders. — Eef. Bot. t. 238.

Fernanuoa (^yvo?*^ Eerdinandoa) magnifica, Sceiii. {B iff fio ilia cea). — Vide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 280.

EiaxiLLARiA COLLICOLA, Hance (Liliacea). — Vide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 76.

Gerrardina, Oliv. ffen. nov. {Saniydacea, Ilomuliece). Elores herma- phroditi. Calyx campanulatus, 5-fidus, tubo brevi, limbi lobis iufequali- bus 2 extcrioribus brevioribus rotundatis interioribus late ellipticis> aestiva- tione imbricatis. Discus tubum calycis vestiens, punctatus, margine late 5-crenulatus. Petala 5, calyce breviora et cum loliis calycinis alternantia, margine disci inserta, ovato-rotundata, basi late cuneata. Stamina petalis niunero isomera et eisdeui opposita, margine disci inserta ; filamenta subu- lata ; anthera . . . Ovarium liberum, obovoideum, apice turbinatuin v. subtruncatum, pubescente, basi latum, unilocidare ; stylus brevis, subula- tus, centricus ; stigma (ut videtur lobulatuin) ; ovula anatropa 4, in pla- centis duabus per paria in apice cavitatis pendula. Fructus siccus, mono- spermus. Semen pericarpio confornie, pendulum, obovoideum ; testa

VOL. IX. [march 1, 1S71.] G

��^

�� �