Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/97

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NEW SPECIES OF PHANEROGAMOUS PLANTS. 83

Hyacinthus CANDiCANS, Sff^w (Z^^7/ffce«) ; foliis 5-6 asceudentibus lorato-lanceolatis bipedalibus vel ultra camoso-herbacins glaucescenfibus extrorsnm planiiisciilis, scapo erecto finno tripedali vel ultra, racemo laxo subpedali 12-20-floro, pediceliis cernuis iinis iloribus subaequantibus, brao- teis lauceolatis pollicaribus, perigonio scsqiiipollicari albo laciniis sub- sequalibus obovato-lanceolatis erecto-pateiitibus tubo infiindibulifornii- campaiuilato sub(kiplo lougioribiis, filamentis ex faure tubi subuniseriatis laciniis brevioribus, stylo pvario subfefpiante, capsula oblouga obtusa tri- sulcata, seminibus triquetris in locidis nuraerosis. — Hab. Cape Colony, gathered by Drege and others, sent to England in the living state to Mr. Wilson Saunders by Mr. Cooper. Nearest //. orirutulis, amongst pre- viously-known species. — Ref. Bot. t. 17-t.

H. PRiNCEPS, Baker; foliis 5-6 ascendentibns lorato-lanceolatis bi- pedalibus carnoso-herbaceis viridibus extrorsnm planiusculis, scapo erecto foliis excedente, racemo lato sublaxo 12-1 8-floro, pediceliis strictis erecto- patentibus imis bracteis lauceolatis duplo longioribus, iloribus primum cernuis mox erecto-patentibus, perigonio albido subsesquipollicari, tubo leviter ventricoso, laciniis patulis tnbo a!gre aequantibns interioribus lati- oribus et brevioribus, filamentis infra medium tubi biseriatis longitudine perigonii tres-quadrantcs fequantibus, stylo ovario paullulum longiore, capsula oi)longa obtuse trisulcata, seminibus triquetris in loculis copiosis. — Cape Colony, Hort. Kew., gathered by Mrs. Barber. Close to //. albi- cans. — Rff. Bot. t. 175.

Kalanchoe gracilis, Hance (Crassidacece). — Vide Seem. Jouni. Bot.

Vol. virr. p. 6.

K. MACROSEPALA, Hance. — Fide Seem. Journ. Bot. Vol. VIII. p. 5.

Kniphofia precox, Baker ; foliis bipedalibus ensiformibus deorsura 2 poll, latis pallide viridibus, marginibus subtiliter dcnticulatis carina Isevi, scapo foliis subduplo breviore, racemo prcecoci oblongo-lanceolato dense 40-60-floro, pediceliis perigoniis 7-8-plo brevioribus, bracteis lau- ceolatis acutis pediceliis 2-3-plo longioribus, perigonio sesquipollicari supra ovarium leviter constricto, staminibus raox perigonia sequantibns. — Hab. Cape Colony, Cooper, Hort. Saunders. Allied to the well-known K. Ucaria, but flowers in the early summer. — Ref. Bot. t. 169.

LuisiA micuoptera, Reichb. f. (Orckidece) ; foliis teretibus subvali- dis ; racemo paucifloro ; sepalis ligulatis acutis petalis longioribus ; labelli portione basilari ovata juxta basin utrinque uncinata, portione antica lato ovato triangnlo. — Hab. Sent from Assam by Col. Benson to Messrs. Veitch.— Grt;-^. C/iroii. 1870, p. 1503.

Macowania, Oliv. (jen. nov. {Compositce) . Capitulum midtiflorum, heterogamnm ; fioribus radii uniseriatis ligulatis femineis, disci tubulpsis abortu masculis. Involucrum hemisphaericum ; squamas multiseriafae, im- bricatas, ovatae v. lanceolatae, iuEequales, rigid iusculae, subscariosae, intus glabrae, interiores longiores lineari- vel oblongo-lauceolatfe, obtusae. Re- ceptaculum leviter convexum, epaleaceum. Corolla) radii ligulatae, ligula late oblonga v. elliptica apice 3-(lenticulata ; disci tubulosae, 5-dentatae. Antherae corolla asquilongae, lineares, basi utrinque aristatae. Stylus fl. radii longiuscule bihdus, ramis linearibus obt\isis glabris intus canalicu- latis marginibus longitudinaliter stigmatosis ; fl. disci abortivi cyliudra- ceus, apice vix aut leviter crassior, extus papillosus, brevissime et obtuse bilobulatus. Achacnium inappendiculalum, leviter arcuatum, snbteres, longitudinaliter valide 14-15-costatum, obsolete puberulnm. Pappus

�� �