Page:Quatrains of Omar Khayyam (tr. Whinfield, 1883).djvu/63

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


QUATRAINS OF OMAR KHAYYAM.

Rule Segment - Span - 20px.svg Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg Rule Segment - Span - 20px.svg


۶

چون فوت شوم بباده شوئید مرا
تلقین ز شراب و جام گوئید مرا
خواهید بروزِ حشر یابید مرا
از خاکِ درِ میکده جُوئید مرا


۷

چُون عُهده نمیشود کسی فردارا
حالی خوش کن این دلِ پر سودارا
می نوش بنورِ ماه ای ماه
بسیار بتابد ونیابد مارا


۸

عاشق همه ساله مست و شیدا بادا
دیوانه و شوریده و رُسوا بادا
در هُشیاری غُصهٔ هر چیز خوریم
ور مست شویم هرچه بادا بادا