Page:Richard II (1921) Yale.djvu/155

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)


abide: 105 (V. vi. 22)

absent time: 45 (II. iii. 79)

accomplish'd: 32 (II. i. 178)

affects: 24 (I. iv. 30)

against: 69 (III. iv. 28)

aggravate: 2 (I. i. 43)

alarms: 8 (I. i. 205)

allow: 89 (V. ii. 40)

amaz'd: 91 (V. ii. 85)

answer: 78 (IV. i. 159); 91 (V. ii. 83)

antic: 57 (III. ii. 162)

antipodes: 53 (III. ii. 49)

apparent: 76 (IV. i. 124)

appeach: 91 (V. ii. 79)

appeal: 1 (I. i. 4); 1 (I. i. 9)

appellant: 2 (I. i. 34)

appointments: 61 (III. iii. 53)

apprehension: 22 (I. iii. 300)

approve: 15 (I. iii. 112)

approved: 44 (II. iii. 44)

argument: 1 (I. i. 12)

arms: 56 (III. ii. 115)

as: 26 (II. i. 13)

at large: 51 (III. i. 41)

atone: 8 (I. i. 202)

attach: 48 (II. iii. 156)

attainder: 73 (IV. i. 24)

attending: 15 (I. iii. 116)

attorneys-general: 33 (II. i. 204)

awful: 62 (III. iii. 76)

ay, no: 79 (IV. i. 201, 202)

 

baffled: 7 (I. i. 170)

bait: 80 (IV. i. 238)

balm: 54 (III. ii. 55)

band: 1 (I. i. 2)

barbed: 64 (III. iii. 117)

Barkloughly: 52 (III. ii. 1)

base court: 66 (III. iii. 176)

bay: 47 (II. iii. 128)

beadsmen: 56 (III. ii. 116)

befall: 30 (II. i. 129)

Beggar and the King, the: 96 (V. iii. 80)

beguile: 82 (IV. i. 281)

benevolences: 34 (II. i. 250)

betid: 86 (V. i. 42)

betimes: 27 (II. i. 36)

bias: 68 (III. iv. 5)

bills: 56 (III. ii. 118)

blanks: 34 (II. i. 251)

bond: 91 (V. ii. 65)

boot: 7 (I. i. 164)

boots: 18 (I. iii. 174)

Bordeaux: 105 (V. vi. 33)

bound: 89 (V. ii. 38)

bowls: 68 (III. iv. 3)

braving: 46 (II. iii. 112)

bring: 22 (I. iii. 304)

Britaine: 36 (II. i. 285)

broking pawn: 36 (II. ii. 293)

brooch: 102 (V. v. 66)

brooks: 52 (III. ii. 2)

brother: 36 (II. i. 282)

brother-in-law: 98 (V. iii. 137)

bury: 84 (IV. i. 329)

but: 76 (IV. i. 123)

buzz'd: 26 (II. i. 26)

by: 27 (II. i. 52)

 

caitiff: 10 (I. ii. 53)