Page:Sanskrit Grammar by Whitney p1.djvu/564

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been proofread, but needs to be validated.

-vin, 1232.

vindh, pres., 758.

vip, aor., 840 b; caus., 1042 b.

virāma, 11.

viç, euph., 218 a; pf., 803 a, 805 b; aor., 834 b, 916, 920 a.

víçva, dcln, 524; in compsn, 1251 e, 1280 c, 1298 c.

viṣ, euph., 225 a, 226 d, f; aor., 916; int., 1024.

visarga, visarjanīya, 67: and see ḥ.

, int, 1017, 1024 a.

vṛ cover, 102 a; pres. (ūrṇu), 713; aor., 831 a, 834 a, 836 b, 839, 840 b, 900 b; inf., 968 d; int., 1002 g.

vṛ choose, 102 a; euph., 102 a, 242 c; pf., 797 c ; aor., 837 b, 840 b; inf., 968 d; caus., 1042 e.

vṛj, euph., 219 a; pf., 786 a, 803 a; aor., 832, 834 c, 836–9, 919, 920 a; int., 1002 g.

vṛt, pres., 643 c, 855 a; pf., 786 a; aor., 832, 834 b, 836 b, 839, 840 a, 847, 904 d; fut, 935 b, 943 a; inf., 968 e; int, 1002 g, 1003, 1017, 1023.

vṛtrá, 1185 c.

vṛddhi, 27, 235 ff.

vṛdh, pf., 786 a; aor., 847, 852 a, b, 897 b; fut., 943 a; inf., 968 e.

vṛṣ, pf., 786 a; aor., 847; inf., 968 d.

vṛ́ṣan, dcln, 426 b.

vṛh, aor., 916, 920 a.

voc, quasi- root, 854 a.

-vya, 1228 c.

vyac, 1087 f; pres., 682; pf., 785, 794 b.

vyañjana, 31.

vyath, pf.. 785.

vyadh, pres., 767; pf., 786, 794 b; fut, 936 b; pple, 954 b; inf., 968 f; caus., 1042 g.

vyay, pres., 761 f.

vyā or , pres., 761 f; pf., 785, 794 b, 801 c; aor., 847; fut, 935 c; pple, 954 c; caus., 1012 k.

vraj, euph., 219 b; aor., 899 d.

vraçc, euph., 221 b; pple, 957 c; tvā-ger'd, 991 c.

vlī, pres., 728 b; pple, 957 a; int, 1017; caus., 1042 l.


ç, pron., etc., 59, 63, 64, 119; relation to , 63 a; as final, 145; in intrnl combn, 218; with preceding t or n, 203.

-ça, 1229.

çaṅs, pf., 790 c; ya-ger'd, 992 c.

çak, aor., 837 a, 839, 847; pple, 956 b; des., 1030, 1040.

çakán, çákṛt, 398, 432.

çan̄k, aor., 904 d.

çad prevail, pf., 786.

çad fall, pple, 957 d.

çap, aor., 233 e; inf., 968 c.

çam labor, pres., 634, 763.

çam be quiet, pres., 763; aor., 847; pple, 955 a; caus., 1042 g.

çaç, pf., 794 j.

ças, aor., 839.

-ças, advbl, 1106.

çā, pres., 660, 662, 753 c, 761 g; aor., 834 a; pple, 954 c; caus., 1042 k.

çās (or çiṣ), pres., 444, 639, 675; aor., 847, 852 a, 854 c; pple, 954 e, 956 b; inf., 968 c; ya-ger'd, 992 c; desid., 1031 b; āçís from, 225 a, 392 b.

çiñj, euph., 219 a; pres., 628.

çiṣ leave, euph., 226 f; pres., 694 a, 758 a; aor., 847, 853.

çiṣ, see çās.

çī lie, pres., 628, 629; pf., 806 a; fut, 935 a; pple, 956 c; ya-ger'd, 992 c.

çuc, pres., 631 a; aor., 847; int, 968 d; tvā-ger'd, 991 c; caus., 1042 b.

çudh, caus., 1042 h.

çubh, pres., 758; aor., 852 a, b, 840 b; caus., 1042 b.

çuṣ, pres., 761 a.

çúṣka as pple, 958.

çū, see çvā.

çūṣ, euph., 240 b.

çṛ crush, euph., 242 b; pres., 731; pf., 793 h; aor., 900 a, 904 b; pple, 955 d, 957 b; inf., 968 d.

çcand, int, 1002 g.

çnath, pres., 631 a; aor., 867.

çyā or çī, pres., 761 e; pple, 954 c, 957 a.

çrath, pres., 732, 1066 b, 758; pf, 794h; pple, 956 d.

çram, pres., 763; pf., 794 h; aor., 847; pple, 955 a; caus., 1042 g.

çrā, pres., 761 e; pple, 954 b; caus. 1042 j; caus. aor., 861 b, 1047.