Page:United States Statutes at Large Volume 109 Part 2.djvu/979

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


PROCLAMATION 6857—DEC. 11, 1995 109 STAT. 1951 AniMX ZZ (con.) - 51- 1(4. (coo.): Ml •» tlw •fHiiili •( • •Mrit* MM k*cf «« MM f^rte anMnBtlai, Mltr ni MMMltlan «M|r MM MM M •• <to MM styt* M< cf rirrii»MiiMm ar MMMIM* CIM. ITii I II. U.__ iiipiiiMH My !•«• plpli« (• stHp •« f*i* MM IM* tin MM» to • mHrnnnt fMrU. Mi^a, IM M*r* •> U'lMiii M ti—in Mi Juili, «- a iklrt M <l>t<i< «klrt Md nw»). A* MMtltMM UMT pHt iMl k* M> M)r af «—wi *r. In «M caM af wMn'a ar tlrU' Hita. tka akin m MvMii aklrt. dw atkv MIMWM kafati iMaWm^ iinniili r Aitflll all tta AaM - MnriM *Ma. ccMTlaln* a ytain JaikM <n«—y) iHtk ntmttt talla k«sl«t Mil MM at Urn kack Md atripad trawara; • aiMiliit *«M (tallaaat), fMantly MM at Mack Mria, tka Jartiat a« Mick la raUtlMly Mcrt at tka frcM, MM Mt aUM Md kM aamu cktrta a« la M tka klpa end kcnth« daai kckl i^ • diMcr JackM aMta. to MIM tka Jaakat la aMIar In alyla ta M acdinary Jackac (tkaii^ paHMM raMatInt aara af tka aklrt fnntl, kM kM Mliv allk ar MtMlM allk iMala.* US. SubbMdiag (303.31.00 ta lopwrMdM by tbm follovloc: tKBMM rtccdkla InuraadlaM kuU aantalnara.... tJt Free (H) 1CK i.K an ^^ ». «ma §tt$J$iM dMar, ad palyaMytaaa ar M^WMVtnana atrip ar tka Ilka. •.» FTM (ID lOr I. nOK) lM(a). a«bdl^«ton (a) of wta 1 to (baptar 6^ la aedlflad to nad aa folloM: •(a> ttaMaaMa faat ar ckM cawrlim af fllaay aatarlal (fM anapta, papar, akaatta* af plaatlM) altkaM apptlad aalM. IkaM pridMti ara alaMlflad Mcirdlaa ta tkair aantlluMt aMaHati* (b). S<ibdiTlalatia (b) throufit (a) of nota 1 to chaptar M ara ra4aal|nata4 aa aubdivlalona (e) throng (f), raapaetiTaly. and the folloirtng iw* aiAdlTlaloa (b) U iaaartad: •(k) Pimiiir af tanlla aataHat, irfikaw m mtttr aaU aiMd. aaM ar atkanrtM afflaad M appllad n «n i«par (aaattan n)|* U7. Rota 2 to ehaptar <4 la aodlfiad to raad aa folloaa: t. far tka piapaiia af kaadlaa ««M, tka taia •mBOT *— Mt iMlaM paM. prMactara. ayaUla, kaaka, kMkUa, amMcaM. traM, laaaa. PMPcna ar aOM trlaalaaa Wklak ara ta ka alaMlflad In tkaIr cpptipilata laadlaM) ar kuttcM ar adMr aaadk af kcadlnp «fM.« US. Rota 3 to chaptac 64 la asdlflod to road aa follooa: ^ . ,^^ 4. Par tka piapiiaa af tkia ikipuri (a) Ha tana ^i^^^ aM «.'—»«'— IIKUIM mmn fakriM ar attor taMIU piitaic altk M ananM laiar 1 ndkar w plaatiM kalm vlcfbla ta tka nkad mia: far tka puipiii af tkIa pravlalaa, M aeaaMt akcaU ka tMn af aiv raaultliK ckanta af catar} and <k» »a MM •Itntae '••*• •• <*» •••* •* kaadlaaa «1M M 4W».> ""