Page:United States Statutes at Large Volume 34 Part 3.djvu/130

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


2970 PARCELS-POST com/Esriou-nENaiAnK. ori in) as to its disposal. If om, hvad han énsker foretagetmed witihiu two months of the dis- den. Hvis Bestemmelsesposthuset patch of the notice of non- ikke inden2maanederefterAfsen— delivery the office of destination delsen af denne Meddelelse om en shall not have received instruc— PakkesUbesorgelighedharmodtations from the sender the rcel get Afsenderens 1<`orholdsordre, shall be treated as abandgned. bel1andletPakken, som om Adressaten har givet Afkald paa den. Pr¤1¤i!>*¤¤·i•¤i¢¤¢¤- Provided, however, that par- Dog skulle Pakker, som i Hen· 4m,p.z¤s¢s. eels prohibited by Article II and hold til Artikel Il ikke maa 4 those which do not conform to befordres, og Pakker, som ikke the conditions as to size, weight opfylde de i mevnte Artikel foand value, prescribed by said reskrevne Betingelser med Hen- Article, shall not necessarily be syn til Stérrelse, Vaegt og Vaerdi, returned to the country of ori- ikke nodvendigvis tilbagesendes gin, but may be disposed of, til Afsendelseslandet, men der kan without recourse, in accordance endeligt disponeres over dem with the customs laws and regula— overensstemmende med Bestemtions of the country of destina· meleslandet’s Toldlove og Regletion. menter. 1>e¤m¤¤¤¤,em..¤f When the contents of a parcel Naar Indholdet af en ubesor- ’°"'°‘m°"°°‘°°‘ which cannot be delivered are gelig Pakke let kan fordaerves liable to deterioration or corrup— eller édelsegges, kan det om n6d- tion, they may be destroyed at vendigt straks tilintetgéres eller once, if necessary, orif expedient, saelges-—hvis dette tindes hensold, without previous notice or sigt<n1aessigt~——uden forudgaaende judicial formality, for the benefit · Varsel eller restlige Formaliteter of the right person, the particulars til Fordel for den paagaeldende of each sale being noticed by one Ejer; de nmrmere Omsta2ndig— postofiice to the other. heder ved Salget skal af det ene Posthus meldes det andet. Airrrcuz X. Airrixm. X. mgemwmbilitvfaf The Post·Otiice Department of Postbestyrelserne i de kontiaeither of the contracting countries_ herende Laude ere ikke ansvar— will not be responsible for the loss lige for Tab eller Beskadigelse or damage of any package; but af nogen Pakke, men det staar either country is at liberty to in- hvert af de to Lande frit for at demnify the sender of any package udbetale Erstatning til Afsende— which may be lost or destroyed ren af en Pakke, der maatte gaa on its territory.tabt eller blive édelagt indenfor dets Postomraade. Aarrcnn XI. Anrixm. XI.

  • '°°**°*’°*°*°'¤*=d· Each country shall retain toits fivert Land skal for egen

own use the whole of the post- Regning udelt beholde den Porto ages, registration and delivery ogde Anbefalings og Udleveringsfees, it collects on said packages; gebyrer, som det opkraever for de consequently, this Convention will omhandlede Pakker;som Folge heive rise to no separate accounts raf vil denne Overenskomst ikke getween the two countries. give Anledning til nogen szerlig Afregning mellem de to Lande. Airricuz XII. Amtmnn XII. F**¤**°"°€“*¤“°°¤· The Postmaster General of the Postbestyrelsen i Danmark og United States of America, and General-Postmesteren i de Forethe Directorate General of Posts nede Stater i Amerika skal have