Page:United States Statutes at Large Volume 39 Part 2.djvu/514

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


CON\'ENTION—DENMARK. AUGUST 4, 1916. 1707 This cession includes the right Denne Overdragelse i11dbefat— ,,,u%},’,§‘° ¥"°P°"Y ‘“‘ of property in all public, govern- ter Ejendomsretten til alle offenment, or crown lands, public thge, Regeringen eller Kronen buildings, wharves, ports, har- tilhyirende Landstraekninger, ofbors. fortilications, barracks, pub- fentlige Bygninger, Vaerfter, lic funds, rights, franchises, and Havne, Rode, Faestningsvaerker, privileges, and all other public Kaserner, offentlige Midler, Retproperty of every kind or descrip— tigheder, Friheder, Privilegier, tion now belonging to Denmark og enhver anden offentlig Ejen— together with all appurtenances dom af en hvilken som helst Art thereto. eller Beskrivelse, som nu tilh¢rer In this cession shall also be in- Danmark, tilligemed alle dertil A'°°“"°“’°*°‘ cluded any government archives, hgzirende Appertinentier. records, papers or documents I denne Overdragelse skal which relate to the cession or the ogsaavaere indbefattet alle offenrights and roperty of the in- thge Arkiver, Protokollcr, Pahabitants ofp the Islands ceded, pirer eller Dokumenter, som veand which may now be existing drgzlrer Overdragelsen eller de either in the Islands ceded or m Rettigheder og den Ejendom, som Denmark. Such archives and tilhrlrer de overdragne Qers Ind- I‘€COI‘dS shall b6 C&I’€fl1lly pI'9· bygggrg,0g$0mnum3,3tt3b9Hn(13 served, and authenticated copws si enten paa de overdragne (Der thereof, as may be required s_ all eliar i Danmark Diese Arkiver be at all times given to the Ulllljéd og Protokoller skal omhyg elig States Government or the Dan1sh Opbgvaygg, Og bglg-agftgdg gran- Government, as the case may be parter deraf, som maatte blive 01* to such p1‘0P€f15’ authorlmd forlangt, skal til enhver Tid persons as may apply fo1' them- gives til de Forenede Staters Regering eller til den danske Regermg, efter de foreliggende Omstaendigheder, eller ti saadanne behgdrig bemyndigede Personer, som maatte begaere samme. Article 2. Artikel 2. Denmark guarantees that the Danmark garanterer, at den ‘“’“°'“'°"°“*°“· cession made by the preceding Overdragelse, som finder Steel article is free and unencumbered ved den foregaaende Artikel, e1· by any reservations, privileges, fri ogvubehacftet af hv1lke $01}]. franchises. grants, or possessions, helst orbehold, Privilegier, Friheld by any governments, corpo— heder, Indryimmclser eller Besidrations, syndicates, or individu- delsesrettigheder, som maatte als, except as herein mentioned. tilh¢re nogen Reger1ng.l&orpora— mvm rights pm But it is understood that this ces- tion, Syndikat eller privat Per- eecwa. sion does not in any respect im- son, undtagen for saa vidt det pair private rights which by law heri er omtalt. Men man er enig belong to the peaceful (possession om, at denne Overdragelse 1kke of property of all kin s by pri- i nogen Henseende skal komme vate individuals of whatsoever private Rettigheder til Skade, nationality, by municipalities, som 1f¢lge Loven er forbundet public or private establishments, med den fredelige Besiddelse af ecclesiastical or civic bodies, or E]endom as enhver Art, som tilany other associations having kommer private Personer _ af legal capacity to acquire and pos- hyilken som heist Nationalitet, sess property in the Islands lxomuner, offentlige eller private ceded. Establissementer, kirkelige eller borgerlige Korporationer eller nogen anden Sammenslutning. som ifolge Loven er befojet til at