Page:United States Statutes at Large Volume 44 Part 3.djvu/577

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


Aonmmmur-mmrnmnnauns-rALMAs ISLAND. .raaa2s,1oza· 2005

 ents       ·t   ` i   yau·hare‘a£nspraken iezide

It shallibe, suiiici t for puré bescheiden, die tot ondersteuning gose if the czilpies aforesaid are daarvan moeten; dienenr Voor eiivemd by e Governmentoof dit doelyzal het voidoende zyn; the'U¤ited’States at the Nether-I- dat ¢de·' exéinplaren ‘ teri=door- lands tLegation=‘ at Washington i_{eiiding*afgege*venworcIen door de andby-the’Nethe1·iands Govemi- egeeruig de1·Vereen` deStaten ment at the American Legation at aan de eder1andsch%ie te The Hague. for transmission. Washington en door de eder· soon thereafter as*·possib1e· and landsche'RegeeringaandeAme1i4 within days; each `party kaanschegbegatie te ·’s-Graven— shall transmit two·printed· copies hage. speedigmogelyk daar~ of itsimemorandum to the Inter- na en· uiterlyk - binnen »·dertig · national Bureau ofthe Permanent d i ern 'zal "iedére · party atwee Court dof Arbitration for delivery gggrnkte exernplaren van hare to the Arbitrator. ‘ · ‘ ‘ memorie aan l1et`,Intu·nationaal · “ ’·· I ~ Bureau van het Permanente Hof

 vfanQArbitragwe aaa toekomen,ter

· ~ M uitreiking aan den scheidsrechter. _ ‘ Within six pmonthsafter the ‘ Bmnen zesinaanden na ailoop ,f_‘ °°“”‘ expiration of the `above van_den hierboven voor deoveri fixed ter the delivery of"`the leggmg van de memories aan memoranda to the parties, peach gartyen vastgestelden termyn zal party may, if it is deemed adv‘is¤ et aan iedere party vrystaan om, able, transmit to theother two desgewenscht aan de andere ter printed copiesof a'counter>ihem¤ beantwoording van hare memorie orandum and any documents in_ twee gedruktewfxemplaren van supportthereof in answer to the eene eontra-memorie ite ‘ doen · memorandum of the other partgé warmer en mogelyke bescheiden Thecopies of the couiiteréme ‘f ter onderstfeuning daarvan; De orandum shall be delivered to the exemplaren ‘ van de contra—meg parties; and within thirty days morie zullen aanpartgen en dertig thereafteriev the-Arbitrator, in dagfn daama"aan"* en scheidsg the manner provided for in the rec ter uitgereikt word’en‘op de foregoing paragraph resgsetaagr wyze in de _vorige zinsnede voor the delivery of memoran a. de overlegging van de memorie

   E vastgestel    · ~

At the instance of one orbeth O 2 verzoek van eene of van ¤,Lg"§,_°"°"’*°" ‘“' of the' parties, the Arbitrator beidg ypgrcgven zal het aanfden shall have authority, aftéij hear- scheidsr A ter om ina

 both _ parties and for good beide_partyen‘gehoord‘te hebben

causeshown, to extend thea ove en zich er van overtuigd 1 td mentioned periods. hebben dat er__ een gegronde I A ’ reden voor dat verzoek bestaat, de _ bovengenoemde _ termynen te verlengen. p ARTICLE III. ARTIKEL IH. After the exchange of the Na de uitwisseling der con- °‘°‘“"°‘°“°· ooimter-memoranda, the case ti·a·memories zal de zaak geacht shall be deemed closed unless the Worden ggsloten te zyn, tenzy Arbitrator applies to either or' de ’schei echter zich tot eene

 of the partiesfor further of beide partyilen om verdere

written explanations. schriftelyke toe 'chtingen moeht I } I . - wBnd0u' ` Fnuther axplanatiom In ease the Arbitrator makes Voor he-tlieval, dat de scheids- on warm: of Am- such a request on either party, rechter z· een verzoek tot °'“°°" he shall do so through the nter- eene part} mocht richten, zal hy national Bureau of the Perma; dit doen oor tusschenkomst van