Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/621

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 1529 LIJST I-Voortgezet Sectie A Nederland Tariefwet MonopoHe 1934 Tariefpost Artikelen Maatstaf Rechten heffng Aanteekening 1. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke wordt geheven ten tijde van den in- voer, of restitutie daarvan, in- dien deze belasting inderdaad wordt betaald, kan worden verkregen indien deze vetten worden gebruikt als grondstof voor: a) de fabricage van margarine; b) de technische industrie; c) reexport, al dan niet be- werkt. Aanteekening 2. Indien de invoer in Nederland van pure lard en steam lard, voor welke doelein- den ook gebruikt, wordt gecon- tingenteerd, zal aan de Ver- eenigde Staten van Amerika worden toegekend, ter keuze van de Vereenigde Staten, het- zij een percentage gelijk aan den gemiddelden invoer nit de Vereenigde Staten in de jaren 1929, 1930 en 1931, hetzij een percentage gelijk aan den in- voer uit de Vereenigde Staten in het jaar 1934, waarbij de totale invoer uit de Vereenigde Staten zal worden berekend door de samentelling van den directen invoer, den invoer uit vrijhavens en den invoer uit entrepot. Ex 104 Oleomargarine (oleo oil): a) indien gebruikt als grond- stof voor de fabricage van margarine


vrij


b) indien gebruikt als grond- stof voor de technische industrie


vrij -- c) indien gebruikt voor re- export, al dan niet be- werkt


vrij -- Aanteekening. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke wordt geheven ten tijde van den invoer, of reetitutie daar- van, indien deze belasting inderdaad wordt betaald, kan worden verkregen indien deze vetten worden gebruikt als grondstof voor: a) de fabricage van margarine; b) de technische industrie; c) reexport, al dan niet be- werkt. 125151°- 37 -PT 1 --39