Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/627

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 LIJST I-Voortgezet Artikelen aattaM Rechte onopoal Maatstat Bechten heflmg Versche appelen en peren: Aanteekening. Indien in eenig seizoen de oogst in Nederland schaarsch is, zal de periode, waarin de monopolieheffing van f 0.02 zal worden geheven, zich uitstrekken van 1 Feb- ruari tot en met 30 Juni, waar het betreft versche appelen, van 1 Januari tot en met 30 Juni, waar het betreft versche peren. Echter zullen de totale hoeveelheden, welke gedurende de perioden waarin deze heffing wordt toegepast, kunnen wor- den ingevoerd, waar het betreft versche appelen, 13.500 ton, en waar het betreft versche peren, 2.300 ton niet overschrijden. De Nederlandsche Regeering zal ten allen tijde in welwil- lende overweging nemen alle vertoogen van de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika, erop gericht om te bewijzen, dat de omstandig- heden eene verlenging recht- vaardigen van de periode, ge- durende welke de heffing van f 0.02 zal worden toegepast. Ex 148 I 6 Gedroogde pruimen Ex 148 I 11 Rozijnen Ex 148 I 16 Abrikozen pitten Ex 148 I 18 Grapefruit Ex 148 III Verduurzaamde vruchten, anders BenC dan gedroogd, anders dan in pekel: 1) indien 5 pet. of minder toe- gevoegde suiker bevat- tende (uitgezonderd ana- nas): a) in verpakking tot en met 1.2 kg b) in verpakking boven 1.2 kgtotenmet5kg waarde 12 pet. f 0.02 per kg netto waarde 12 pet. f 0.01 per&kg: in baen, bruto; anders, netto waarde 10 pct. Geene waarde 12 pct. f 0.01 per kg bruto waarde 30 pet. f 0.10 per kg netto waarde 15pct. f 0.05 per kg netto Bectie A Nederland Tarielwet 1934 Tariefpost 1535