Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/645

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 1553 LIJST III 1. Tarwebloem. De Nederlandsche Regeering verbindt zich jaarlijks van molens in de Vereenigde Staten van Amerika te koopen een hoeveelheid tarwebloem, overeenkomende met niet minder dan vijf percent van het totale jaarlijksche verbruik van tarwebloem in Nederland, mits de prijs van dergelijke tar- webloem, afgeleverd in Nederland, concurreerend is met den prijs van andere buitenlandsche tarwebloem van gelijksoortige hoedanigheid en kwaliteit. 2. Maaltarwe. De Nederlandsche Regeering verbindt zich jaarlijks te koopen een hoe- veelheid maaltarwe, van oorsprong uit de Vereenigde Staten van Amerika, over- eenkomende met niet minder dan vijf percent van het totale jaarlijksche ver- bruik van buitenlandsche maaltarwe in Nederland, mits de prijs van de maaltarwe, van oorsprong uit de Vereenigde Staten van Amerika, con- curreerend is met den wereldprijs voor maaltarwe van gelijksoortige hoe- danigheid en kwaliteit. Aanteekening 1. Van de totale jaarlijksche hoeveelheden maaltarwe of tarwe- bloem, van oorsprong uit de Vereenigde Staten van Amerika, tot welker aankoop de Nederlandsche Regeering zich overeenkomstig de hiervoor genoemde bepalingen verbindt, zal elke maand een twaalfde gedeelte worden aangekocht, tenzij voor een of meer maanden vooruit wordt gekocht. Indien in eenige maand de prijzen van maaltarwe of tarwebloem, van oorsprong uit de Vereenigde Staten van Amerika, niet concurreerend zijn en om deze reden de maandelijksche aankoopen kleiner zijn dan de hierboven aange- duide, zal de Nederlandsche Regeering niet verplicht zijn een zoodanig tekort aan te vullen door overeenkomstig verhoogde aankoopen in latere maanden. Aanteekening 2. De Nederlandsche Regeering zal in welwillende overweging nemen de vertoogen, welke de Regeering van de Vereenigde Staten tot Haar mocht richten, met betrekking tot alle aangelegenheden betreffende de toepassing van de bepalingen van deze Lijst.