Template:Syriac/testcases

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Testing sandbox version
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (default)
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (Estrangela)
 • ܣܪܛܐ‎ (Serto)
 • ܡܕܢܚܝܐ‎ (Madnhaya)
Testing 2nd sandbox version
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (default)
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (Estrangela)
 • ܣܪܛܐ‎ (Serto)
 • ܡܕܢܚܝܐ‎ (Madnhaya)
Testing main template
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (default)
 • ܐܣܛܪܢܓܠܐ‎ (Estrangela)
 • ܣܪܛܐ‎ (Serto)
 • ܡܕܢܚܝܐ‎ (Madnhaya)

Note: A bug breaks Syriac text rendering if you want to use web font. See: phab:T185746