The Indian Biographical Dictionary (1915)/Seth, Kusturi Chand Daga

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Find main topic


Seth, Kusturi Chand Daga, C.I.E. (1909), Diwan Bahadur. Address: Bikanir, Rajputana.