Translation:Act Amending the Penal Code (No. 10), 2532 BE

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Act Amending the Penal Code (No. 10), 2532 BE  (1989) 
by National Assembly of Thailand, translated from Thai by Wikisource

Seal of the Royal Command

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๓๒


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

Seal of the Royal Command

Act
Amending the Penal Code (No. 10),
2532 BE


Bhumibol Adulyadej R

Given on the 4th day of August 2532 BE
Being the 44th year of the present reign

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Bhumibol Adulyadej has issued with his pleasure a great royal command that it be proclaimed as follows:
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา Whereas it is appropriate to amend the Penal Code;
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure, by and with the advice and consent of the National Assembly, the enactment of the following Act:
มาตราพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒" Section1.This Act is called the “Act Amending the Penal Code (No. 10), 2532 BE”.
มาตราพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section2.This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette onwards.
มาตราให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section3.The text of paragraph 2 of section 56 of the Penal Code shall be repealed and replaced by the following text:
"เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดนั้น ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ “The court may designate one or several of the following clauses [as] the conditions for supervision of behaviour of the offender:
(๑)ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทำความผิดเห็นสมควร (1)[the offender] is required to occasionally report himself to an officer as specified by the court, in order that the officer would conduct interrogation, offer advice, provide assistance, or give warning in regard to [his] behaviour and occupation as [the officer] finds appropriate, or [would] arrange for [the offender] to perform a work of social service or work of public interest as the officer and the offender find appropriate;
(๒)ให้ฝึกหัดหรือทำงานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ (2)[the offender] is required to practise or perform an occupation on a regular basis;
(๓)ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก (3)[the offender] is required to refrain from association [with anyone] or [from] any behaviour that may lead to the commission of a similar offence again;
(๔)ให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด (4)[the offender] is required to receive treatment of addiction to a harmful narcotic, bodily or mental impairment, or other illness at a place and for a period of time designated by the court;
(๕)เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก" (5)other conditions which the court finds it appropriate to designate in order to rectify [the offender], rehabilitate [the offender], or prevent the offender from committing or having an opportunity to commit [an][1] offence again.”
มาตราให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section4.The text of paragraph 1 of section 58 of the Penal Code shall be repealed and replaced by the following text:
"มาตรา ๕๘ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี" Section58.When the court learns on its own motion or learns from a statement of the prosecutor[2] or officer[3] that, during[4] the time designated by the court in accordance with section 56, the person upon whom the court has passed a judgment has committed an offence other than a negligent offence or petty offence[5] and the court would adjudge him to imprisonment for such offence, the court adjudging [this] subsequent case shall designate the penalty of which the designation has been suspended in the previous case [and] add [it] to the penalty in the subsequent case, or [shall] add the penalty of which the carrying out has been suspended in the previous case to the penalty in the subsequent case, as the case may be.”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
Countersignatory:
General Chatichai Choonhavan
Prime Minister

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษไว้หรือรอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันนั้นยังไม่เหมาะสมแก่การแก้ไขให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวได้อย่างได้ผลดี สมควรปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวให้มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น เพื่อที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยเหมาะสมแก่กรณี นอกจากนี้ เพื่อให้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดให้นำโทษของผู้กระทำความผิดที่ถูกคุมความประพฤติในคดีที่รอการกำหนดโทษไว้หรือรอการลงโทษไว้ในคดีก่อน มาบวกเข้ากับโทษในคดีหลังของผู้กระทำความผิดผู้นั้นด้วย บังเกิดผลในการใช้บังคับตามความประสงค์อย่างแท้จริง สมควรกำหนดให้ศาลนำโทษที่รอไว้ดังกล่าวมาบวกกับโทษในคดีหลัง โดยให้ศาลกระทำได้ ไม่ว่าเมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของพนักงานอัยการหรือพนักงานควบคุมความประพฤติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ Note: The grounds for promulgation of this Act are as follows: Because the designation of conditions for supervision of behaviour of offenders for whom courts have suspended the designation of penalty or suspended the carrying out of penalty in accordance with the current Penal Code is still not suitable for the rectification of those offenders in order to efficaciously enable [them] to reform [themselves], it is appropriate to improve the conditions for supervision of behaviour of the offenders in the described events by broadening the scope [of these conditions], so that the courts would be able to exercise [their] discretion as suitable for [each] case. Moreover, in order that the enforcement of the provisions of the Penal Code which require the penalty of an offender whose behaviour is supervised following the suspension of the designation of [his] penalty or the suspension of the carrying out of [his] penalty in a previous case[6] to be added to [his] penalty in a subsequent case would see the result as actually desired, it is appropriate to require the [relevant] court to add the penalty so suspended to the penalty in the subsequent case and allow the court to do so, either on its own motion or upon a statement of a public prosecutor or behaviour control official.[7] Therefore, it is necessary to enact this Act.

Notes[edit]

  1. The Thai language has no article and the Thai text does not make it clear whether the term “offence” refers to (a) the offence previously committed or (b) any offence. As (b) is more likely (see section 58 also), the article “an” is inserted in brackets.
  2. Referring to the prosecuting party, which can be either a public prosecutor (public officer) or private prosecutor (private citizen).
  3. Perhaps referring to the officer mentioned in section 3 above.
  4. Originally, “within”.
  5. Literally, “has committed an offence which is not an offence which has been committed through negligence or petty offence”.
  6. Literally, “the provisions of the Penal Code which designate the requirement to bring the penalty of an offender whose behaviour is supervised in a case [in] which the designation of [his] penalty has been suspended or the carrying out of [his] penalty has been suspended in a previous case”.
  7. Literally, “it is appropriate to designate that the court bring the penalty which has been suspended as said into the addition with the penalty in the later case, by allowing the court to do [so], whether when the matter appears to the court itself or the matter appears [to the court] according to a statement of a public prosecutor or behaviour control official”.

Bibliography[edit]

Copyright.svg PD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.
Original:

This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

"7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:
(1)news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
(2)the constitution and legislation;
(3)regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
(4)judicial decisions, orders, decisions and official reports;
(5)translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units."
Translation:

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.
In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.