User:AuFCL/specialcharacters.json

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Note: After saving, changes may not occur immediately. Click here to learn how to bypass your browser's cache.
  • Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (Cmd-R on a Mac)
  • Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (Cmd-Shift-R on a Mac)
  • Internet Explorer: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5
  • Opera: Clear the cache in Tools → Preferences

For details and instructions about other browsers, see Wikipedia:Bypass your cache.

latin
"Á"
"á"
"À"
"à"
"Â"
"â"
"Ä"
"ä"
"Ã"
"ã"
"Ǎ"
"ǎ"
"Ā"
"ā"
"Ă"
"ă"
"Ą"
"ą"
"Å"
"å"
"Ć"
"ć"
"Ĉ"
"ĉ"
"Ç"
"ç"
"Č"
"č"
"Ċ"
"ċ"
"Đ"
"đ"
"Ď"
"ď"
"É"
"é"
"È"
"è"
"Ê"
"ê"
"Ë"
"ë"
"Ě"
"ě"
"Ē"
"ē"
"Ĕ"
"ĕ"
"Ė"
"ė"
"Ę"
"ę"
"Ĝ"
"ĝ"
"Ģ"
"ģ"
"Ğ"
"ğ"
"Ġ"
"ġ"
"Ĥ"
"ĥ"
"Ħ"
"ħ"
"Í"
"í"
"Ì"
"ì"
"Î"
"î"
"Ï"
"ï"
"Ĩ"
"ĩ"
"Ǐ"
"ǐ"
"Ī"
"ī"
"Ĭ"
"ĭ"
"İ"
"ı"
"Į"
"į"
"Ĵ"
"ĵ"
"Ķ"
"ķ"
"Ĺ"
"ĺ"
"Ļ"
"ļ"
"Ľ"
"ľ"
"Ł"
"ł"
"Ń"
"ń"
"Ñ"
"ñ"
"Ņ"
"ņ"
"Ň"
"ň"
"Ó"
"ó"
"Ò"
"ò"
"Ô"
"ô"
"Ö"
"ö"
"Õ"
"õ"
"Ǒ"
"ǒ"
"Ō"
"ō"
"Ŏ"
"ŏ"
"Ǫ"
"ǫ"
"Ő"
"ő"
"Ŕ"
"ŕ"
"Ŗ"
"ŗ"
"Ř"
"ř"
"Ś"
"ś"
"Ŝ"
"ŝ"
"Ş"
"ş"
"Š"
"š"
"Ș"
"ș"
"Ț"
"ț"
"Ť"
"ť"
"Ú"
"ú"
"Ù"
"ù"
"Û"
"û"
"Ü"
"ü"
"Ũ"
"ũ"
"Ů"
"ů"
"Ǔ"
"ǔ"
"Ū"
"ū"
"ǖ"
"ǘ"
"ǚ"
"ǜ"
"Ŭ"
"ŭ"
"Ų"
"ų"
"Ű"
"ű"
"Ŵ"
"ŵ"
"Ý"
"ý"
"Ŷ"
"ŷ"
"Ÿ"
"ÿ"
"Ȳ"
"ȳ"
"Ź"
"ź"
"Ž"
"ž"
"Ż"
"ż"
"Æ"
"æ"
"Ǣ"
"ǣ"
"Ø"
"ø"
"Œ"
"œ"
"ß"
"Ð"
"ð"
"Þ"
"þ"
"Ə"
"ə"
latinextended
"Ḁ"
"ḁ"
"ẚ"
"Ạ"
"ạ"
"Ả"
"ả"
"Ấ"
"ấ"
"Ầ"
"ầ"
"Ẩ"
"ẩ"
"Ẫ"
"ẫ"
"Ậ"
"ậ"
"Ắ"
"ắ"
"Ằ"
"ằ"
"Ẳ"
"ẳ"
"Ẵ"
"ẵ"
"Ặ"
"ặ"
"Ḃ"
"ḃ"
"Ḅ"
"ḅ"
"Ḇ"
"ḇ"
"Ḉ"
"ḉ"
"Ḋ"
"ḋ"
"Ḍ"
"ḍ"
"Ḏ"
"ḏ"
"Ḑ"
"ḑ"
"Ḓ"
"ḓ"
"Ḕ"
"ḕ"
"Ḗ"
"ḗ"
"Ḙ"
"ḙ"
"Ḛ"
"ḛ"
"Ḝ"
"ḝ"
"Ẹ"
"ẹ"
"Ẻ"
"ẻ"
"Ẽ"
"ẽ"
"Ế"
"ế"
"Ề"
"ề"
"Ể"
"ể"
"Ễ"
"ễ"
"Ệ"
"ệ"
"Ḟ"
"ḟ"
"Ḡ"
"ḡ"
"Ḣ"
"ḣ"
"Ḥ"
"ḥ"
"Ḧ"
"ḧ"
"Ḩ"
"ḩ"
"Ḫ"
"ḫ"
"ẖ"
"Ḭ"
"ḭ"
"Ḯ"
"ḯ"
"Ỉ"
"ỉ"
"Ị"
"ị"
"Ḱ"
"ḱ"
"Ḳ"
"ḳ"
"Ḵ"
"ḵ"
"Ḷ"
"ḷ"
"Ḹ"
"ḹ"
"Ḻ"
"ḻ"
"Ḽ"
"ḽ"
"Ỻ"
"ỻ"
"Ḿ"
"ḿ"
"Ṁ"
"ṁ"
"Ṃ"
"ṃ"
"Ṅ"
"ṅ"
"Ṇ"
"ṇ"
"Ṉ"
"ṉ"
"Ṋ"
"ṋ"
"Ṍ"
"ṍ"
"Ṏ"
"ṏ"
"Ṑ"
"ṑ"
"Ṓ"
"ṓ"
"Ọ"
"ọ"
"Ỏ"
"ỏ"
"Ố"
"ố"
"Ồ"
"ồ"
"Ổ"
"ổ"
"Ỗ"
"ỗ"
"Ộ"
"ộ"
"Ớ"
"ớ"
"Ờ"
"ờ"
"Ở"
"ở"
"Ỡ"
"ỡ"
"Ợ"
"ợ"
"Ǿ"
"ǿ"
"Ơ"
"ơ"
"Ṕ"
"ṕ"
"Ṗ"
"ṗ"
"Ṙ"
"ṙ"
"Ṛ"
"ṛ"
"Ṝ"
"ṝ"
"Ṟ"
"ṟ"
"Ṡ"
"ṡ"
"ẛ"
"Ṣ"
"ṣ"
"Ṥ"
"ṥ"
"Ṧ"
"ṧ"
"Ṩ"
"ṩ"
"ẜ"
"ẝ"
"Ṫ"
"ṫ"
"Ṭ"
"ṭ"
"Ṯ"
"ṯ"
"Ṱ"
"ṱ"
"ẗ"
"Ṳ"
"ṳ"
"Ṵ"
"ṵ"
"Ṷ"
"ṷ"
"Ṹ"
"ṹ"
"Ṻ"
"ṻ"
"Ụ"
"ụ"
"Ủ"
"ủ"
"Ứ"
"ứ"
"Ừ"
"ừ"
"Ử"
"ử"
"Ữ"
"ữ"
"Ự"
"ự"
"Ư"
"ư"
"Ǖ"
"Ǘ"
"Ǚ"
"Ǜ"
"Ṽ"
"ṽ"
"Ṿ"
"ṿ"
"Ỽ"
"ỽ"
"Ẁ"
"ẁ"
"Ẃ"
"ẃ"
"Ẅ"
"ẅ"
"Ẇ"
"ẇ"
"Ẉ"
"ẉ"
"ẘ"
"Ẋ"
"ẋ"
"Ẍ"
"ẍ"
"Ẏ"
"ẏ"
"ẙ"
"Ỳ"
"ỳ"
"Ỵ"
"ỵ"
"Ỷ"
"ỷ"
"Ỹ"
"ỹ"
"Ỿ"
"ỿ"
"Ẑ"
"ẑ"
"Ẓ"
"ẓ"
"Ẕ"
"ẕ"
"Ǽ"
"ǽ"
"ẞ"
"ẟ"
ipa
"p"
"t̪"
"t"
"ʈ"
"c"
"k"
"q"
"ʡ"
"ʔ"
"b"
"d̪"
"d"
"ɖ"
"ɟ"
"ɡ"
"ɢ"
"ɓ"
"ɗ"
"ʄ"
"ɠ"
"ʛ"
"t͡s"
"t͡ʃ"
"t͡ɕ"
"d͡z"
"d͡ʒ"
"d͡ʑ"
"ɸ"
"f"
"θ"
"s"
"ʃ"
"ʅ"
"ʆ"
"ʂ"
"ɕ"
"ç"
"ɧ"
"x"
"χ"
"ħ"
"ʜ"
"h"
"β"
"v"
"ʍ"
"ð"
"z"
"ʒ"
"ʓ"
"ʐ"
"ʑ"
"ʝ"
"ɣ"
"ʁ"
"ʕ"
"ʖ"
"ʢ"
"ɦ"
"ɬ"
"ɮ"
"m"
"m̩"
"ɱ"
"ɱ̩"
"ɱ̍"
"n̪"
"n̪̍"
"n"
"n̩"
"ɳ"
"ɳ̩"
"ɲ"
"ɲ̩"
"ŋ"
"ŋ̍"
"ŋ̩"
"ɴ"
"ɴ̩"
"ʙ"
"ʙ̩"
"r"
"r̩"
"ʀ"
"ʀ̩"
"ɾ"
"ɽ"
"ɿ"
"ɺ"
"l̪"
"l̪̩"
"l"
"l̩"
"ɫ"
"ɫ̩"
"ɭ"
"ɭ̩"
"ʎ"
"ʎ̩"
"ʟ"
"ʟ̩"
"w"
"ɥ"
"ʋ"
"ɹ"
"ɻ"
"j"
"ɰ"
"ʘ"
"ǂ"
"ǀ"
"!"
"ǁ"
"ʰ"
"ʱ"
"ʷ"
"ʸ"
"ʲ"
"ʳ"
"ⁿ"
"ˡ"
"ʴ"
"ʵ"
"ˢ"
"ˣ"
"ˠ"
"ʶ"
"ˤ"
"ˁ"
"ˀ"
"ʼ"
"i"
"i̯"
"ĩ"
"y"
"y̯"
"ỹ"
"ɪ"
"ɪ̯"
"ɪ̃"
"ʏ"
"ʏ̯"
"ʏ̃"
"ɨ"
"ɨ̯"
"ɨ̃"
"ʉ"
"ʉ̯"
"ʉ̃"
"ɯ"
"ɯ̯"
"ɯ̃"
"u"
"u̯"
"ũ"
"ʊ"
"ʊ̯"
"ʊ̃"
"e"
"e̯"
"ẽ"
"ø"
"ø̯"
"ø̃"
"ɘ"
"ɘ̯"
"ɘ̃"
"ɵ"
"ɵ̯"
"ɵ̃"
"ɤ"
"ɤ̯"
"ɤ̃"
"o"
"o̯"
"õ"
"ɛ"
"ɛ̯"
"ɛ̃"
"œ"
"œ̯"
"œ̃"
"ɜ"
"ɜ̯"
"ɜ̃"
"ə"
"ə̯"
"ə̃"
"ɞ"
"ɞ̯"
"ɞ̃"
"ʌ"
"ʌ̯"
"ʌ̃"
"ɔ"
"ɔ̯"
"ɔ̃"
"æ"
"æ̯"
"æ̃"
"ɶ"
"ɶ̯"
"ɶ̃"
"a"
"a̯"
"ã"
"ɐ"
"ɐ̯"
"ɐ̃"
"ɑ"
"ɑ̯"
"ɑ̃"
"ɒ"
"ɒ̯"
"ɒ̃"
"ˈ"
"ˌ"
"ː"
"ˑ"
"˘"
"."
"‿"
"|"
"‖"
"ɚ"
"ɝ"
symbols
"~"
"|"
"¡"
"¿"
"†"
"‡"
"↔"
"↑"
"↓"
"•"
"¶"
"#"
"½"
"⅓"
"⅔"
"¼"
"¾"
"⅛"
"⅜"
"⅝"
"⅞"
"∞"
"‘"
"’"
label"“”"
action
type"encapsulate"
options
pre"“"
post"”"
label"„“"
action
type"encapsulate"
options
pre"„"
post"“"
label"„”"
action
type"encapsulate"
options
pre"„"
post"”"
label"«»"
action
type"encapsulate"
options
pre"«"
post"»"
"¤"
"₳"
"฿"
"₵"
"¢"
"₡"
"₢"
"$"
"₫"
"₯"
"€"
"₠"
"₣"
"ƒ"
"₴"
"₭"
"₤"
"ℳ"
"₥"
"₦"
"№"
"₧"
"₰"
"£"
"៛"
"₨"
"₪"
"৳"
"₮"
"₩"
"¥"
"♠"
"♣"
"♥"
"♦"
"m²"
"m³"
label"–"
titleMsg"special-characters-title-endash"
action
type"replace"
options
peri"–"
selectPerifalse
label"—"
titleMsg"special-characters-title-emdash"
action
type"replace"
options
peri"—"
selectPerifalse
"…"
"‘"
"’"
"“"
"”"
"°"
"′"
"″"
"≈"
"≠"
"≤"
"≥"
"±"
label"−"
titleMsg"special-characters-title-minus"
action
type"replace"
options
peri"−"
selectPerifalse
"×"
"÷"
"←"
"→"
"·"
"§"
"‽"
greek
"Α"
"Ά"
"α"
"ά"
"Β"
"β"
"Γ"
"γ"
"Δ"
"δ"
"Ε"
"Έ"
"ε"
"έ"
"Ζ"
"ζ"
"Η"
"Ή"
"η"
"ή"
"Θ"
"θ"
"Ι"
"Ί"
"ι"
"ί"
"Κ"
"κ"
"Λ"
"λ"
"Μ"
"μ"
"Ν"
"ν"
"Ξ"
"ξ"
"Ο"
"Ό"
"ο"
"ό"
"Π"
"π"
"Ρ"
"ρ"
"Σ"
"σ"
"ς"
"Τ"
"τ"
"Υ"
"Ύ"
"υ"
"ύ"
"Φ"
"φ"
"Χ"
"χ"
"Ψ"
"ψ"
"Ω"
"Ώ"
"ω"
"ώ"
cyrillic
"А"
"а"
"Ӑ"
"ӑ"
"Ӓ"
"ӓ"
"Ә"
"ә"
"Ӛ"
"ӛ"
"Б"
"б"
"В"
"в"
"Г"
"г"
"Ґ"
"ґ"
"Ӷ"
"ӷ"
"Ѓ"
"ѓ"
"Ӻ"
"ӻ"
"Ғ"
"ғ"
"Ҕ"
"ҕ"
"Д"
"д"
"Ԁ"
"ԁ"
"Ԃ"
"ԃ"
"Ђ"
"ђ"
"Е"
"е"
"Ѐ"
"ѐ"
"Є"
"є"
"Ё"
"ё"
"Ӗ"
"ӗ"
"Ҽ"
"ҽ"
"Ҿ"
"ҿ"
"Ж"
"ж"
"Җ"
"җ"
"Ӂ"
"ӂ"
"Ӝ"
"ӝ"
"З"
"з"
"Ҙ"
"ҙ"
"Ӟ"
"ӟ"
"Ԑ"
"ԑ"
"Ӡ"
"ӡ"
"Ѕ"
"ѕ"
"Ԅ"
"ԅ"
"Ԇ"
"ԇ"
"И"
"и"
"І"
"і"
"Ї"
"ї"
"◌Ӏ"
"Ӏ"
"◌ӏ"
"ӏ"
"Й"
"й"
"Ӣ"
"ӣ"
"Ѝ"
"ѝ"
"Ҋ"
"ҋ"
"Ӥ"
"ӥ"
"Ј"
"ј"
"К"
"к"
"Ќ"
"ќ"
"Қ"
"қ"
"Ҝ"
"ҝ"
"Ҟ"
"ҟ"
"Ҡ"
"ҡ"
"Ӄ"
"ӄ"
"Ԛ"
"ԛ"
"Л"
"л"
"Љ"
"љ"
"Ԉ"
"ԉ"
"Ԓ"
"ԓ"
"Ӆ"
"ӆ"
"М"
"м"
"Ӎ"
"ӎ"
"Н"
"н"
"Њ"
"њ"
"Ң"
"ң"
"Ҥ"
"ҥ"
"Ӈ"
"ӈ"
"Ԋ"
"ԋ"
"Ӊ"
"ӊ"
"О"
"о"
"Ҩ"
"ҩ"
"Ӧ"
"ӧ"
"Ө"
"ө"
"Ӫ"
"ӫ"
"П"
"п"
"Ԥ"
"ԥ"
"Ҧ"
"ҧ"
"Р"
"р"
"Ҏ"
"ҏ"
"С"
"с"
"Ҫ"
"ҫ"
"Т"
"т"
"Ћ"
"ћ"
"Ԍ"
"ԍ"
"Ҭ"
"ҭ"
"Ԏ"
"ԏ"
"У"
"у"
"Ў"
"ў"
"Ӯ"
"ӯ"
"Ӱ"
"ӱ"
"Ӳ"
"ӳ"
"Ү"
"ү"
"Ұ"
"ұ"
"Ф"
"ф"
"Х"
"х"
"Ҳ"
"ҳ"
"Ӽ"
"ӽ"
"Ӿ"
"ӿ"
"Һ"
"һ"
"Ц"
"ц"
"Ч"
"ч"
"Ҵ"
"ҵ"
"Ҷ"
"ҷ"
"Ҹ"
"ҹ"
"Ӌ"
"ӌ"
"Ӵ"
"ӵ"
"Џ"
"џ"
"Ш"
"ш"
"Щ"
"щ"
"Ъ"
"ъ"
"Ы"
"ы"
"Ӹ"
"ӹ"
"Ь"
"ь"
"Ҍ"
"ҍ"
"Э"
"э"
"Ӭ"
"ӭ"
"Ю"
"ю"
"Я"
"я"
"Ԝ"
"ԝ"
"Ѡ"
"ѡ"
"Ѣ"
"ѣ"
"Ѥ"
"ѥ"
"Ѧ"
"ѧ"
"Ѩ"
"ѩ"
"Ѫ"
"ѫ"
"Ѭ"
"ѭ"
"Ѯ"
"ѯ"
"Ѱ"
"ѱ"
"Ѳ"
"ѳ"
"Ѵ"
"ѵ"
"Ѷ"
"ѷ"
"Ѹ"
"ѹ"
"Ѻ"
"ѻ"
"Ѽ"
"ѽ"
"Ѿ"
"ѿ"
"Ҁ"
"ҁ"
arabic
"ا"
"ب"
"ت"
"ث"
"ج"
"ح"
"خ"
"د"
"ذ"
"ر"
"ز"
"س"
"ش"
"ص"
"ض"
"ط"
"ظ"
"ع"
"غ"
"ف"
"ق"
"ك"
"ل"
"م"
"ن"
"ه"
"و"
"ي"
"ء"
"آ"
"أ"
"إ"
"ٱ"
"ؤ"
"ئ"
"ى"
"ة"
"َ"
"ُ"
"ِ"
"ً"
"ٌ"
"ٍ"
"ّ"
"ْ"
"ٰ"
"،"
"؛"
"؟"
"ـ"
"٠"
"١"
"٢"
"٣"
"٤"
"٥"
"٦"
"٧"
"٨"
"٩"
"٪"
"٫"
"٬"
"٭"
"ZWNJ"
"‌"
"ZWJ"
"‍"
arabicextended
"ٲ"
"ٳ"
"ٴ"
"ٵ"
"ݳ"
"ݴ"
"ٮ"
"ٻ"
"پ"
"ڀ"
"ݐ"
"ݑ"
"ݒ"
"ݓ"
"ݔ"
"ݕ"
"ݖ"
"ٹ"
"ٺ"
"ټ"
"ٽ"
"ٿ"
"ځ"
"ڂ"
"ڃ"
"ڄ"
"څ"
"چ"
"ڇ"
"ڿ"
"ݗ"
"ݘ"
"ݮ"
"ݯ"
"ݲ"
"ݼ"
"ڈ"
"ډ"
"ڊ"
"ڋ"
"ڌ"
"ڍ"
"ڎ"
"ڏ"
"ڐ"
"ۮ"
"ݙ"
"ݚ"
"ڑ"
"ڒ"
"ړ"
"ڔ"
"ڕ"
"ږ"
"ڗ"
"ژ"
"ڙ"
"ۯ"
"ݛ"
"ݫ"
"ݬ"
"ݱ"
"ښ"
"ڛ"
"ڜ"
"ݽ"
"ۺ"
"ݜ"
"ݭ"
"ݰ"
"ݾ"
"ڝ"
"ڞ"
"ۻ"
"ڟ"
"ڠ"
"ݝ"
"ݞ"
"ݟ"
"ۼ"
"ڡ"
"ڢ"
"ڣ"
"ڤ"
"ڥ"
"ڦ"
"ݠ"
"ݡ"
"ٯ"
"ڧ"
"ڨ"
"ػ"
"ؼ"
"ک"
"ڪ"
"ګ"
"ڬ"
"ڭ"
"ڮ"
"گ"
"ڰ"
"ڱ"
"ڲ"
"ڳ"
"ڴ"
"ݢ"
"ݣ"
"ݤ"
"ݿ"
"ڵ"
"ڶ"
"ڷ"
"ڸ"
"ݪ"
"ݥ"
"ݦ"
"ڹ"
"ں"
"ڻ"
"ڼ"
"ڽ"
"ݧ"
"ݨ"
"ݩ"
"ھ"
"ۀ"
"ہ"
"ۂ"
"ۃ"
"ە"
"ۿ"
"ٶ"
"ٷ"
"ۄ"
"ۅ"
"ۆ"
"ۇ"
"ۈ"
"ۉ"
"ۊ"
"ۋ"
"ۏ"
"ݸ"
"ݹ"
"ؠ"
"ؽ"
"ؾ"
"ؿ"
"ٸ"
"ی"
"ۍ"
"ێ"
"ې"
"ۑ"
"ے"
"ۓ"
"ݵ"
"ݶ"
"ݷ"
"ݺ"
"ݻ"
"ٖ"
"ٗ"
"٘"
"ٙ"
"ٚ"
"ٛ"
"ٜ"
"ٝ"
"ٞ"
"ٟ"
"۔"
"۽"
"۾"
"۰"
"۱"
"۲"
"۳"
"۴"
"۵"
"۶"
"۷"
"۸"
"۹"
hebrew
"א"
"ב"
"ג"
"ד"
"ה"
"ו"
"ז"
"ח"
"ט"
"י"
"כ"
"ך"
"ל"
"מ"
"ם"
"נ"
"ן"
"ס"
"ע"
"פ"
"ף"
"צ"
"ץ"
"ק"
"ר"
"ש"
"ת"
"װ"
"ױ"
"ײ"
"׳"
"״"
"־"
"–"
label"„”"
action
type"encapsulate"
options
pre"„"
post"”"
label"‚’"
action
type"encapsulate"
options
pre"‚"
post"’"
"◌ְ"
"ְ"
"◌ֱ"
"ֱ"
"◌ֲ"
"ֲ"
"◌ֳ"
"ֳ"
"◌ִ"
"ִ"
"◌ֵ"
"ֵ"
"◌ֶ"
"ֶ"
"◌ַ"
"ַ"
"◌ָ"
"ָ"
"◌ֹ"
"ֹ"
"◌ֻ"
"ֻ"
"◌ּ"
"ּ"
"◌ׁ"
"ׁ"
"◌ׂ"
"ׂ"
"◌ׇ"
"ׇ"
"◌֑"
"֑"
"◌֒"
"֒"
"◌֓"
"֓"
"◌֔"
"֔"
"◌֕"
"֕"
"◌֖"
"֖"
"◌֗"
"֗"
"◌֘"
"֘"
"◌֙"
"֙"
"◌֚"
"֚"
"◌֛"
"֛"
"◌֜"
"֜"
"◌֝"
"֝"
"◌֞"
"֞"
"◌֟"
"֟"
"◌֠"
"֠"
"◌֡"
"֡"
"◌֢"
"֢"
"◌֣"
"֣"
"◌֤"
"֤"
"◌֥"
"֥"
"◌֦"
"֦"
"◌֧"
"֧"
"◌֨"
"֨"
"◌֩"
"֩"
"◌֪"
"֪"
"◌֫"
"֫"
"◌֬"
"֬"
"◌֭"
"֭"
"◌֮"
"֮"
"◌֯"
"֯"
"◌ֿ"
"ֿ"
"◌׀"
"׀"
"◌׃"
"׃"
bangla
"ঀ"
"অ"
"আ"
"ই"
"ঈ"
"উ"
"ঊ"
"ঋ"
"ঌ"
"এ"
"ঐ"
"ও"
"ঔ"
"া"
"ি"
"ী"
"ু"
"ূ"
"ৃ"
"ে"
"ৈ"
"ো"
"ৌ"
"্য"
"্র"
"ক"
"খ"
"গ"
"ঘ"
"ঙ"
"চ"
"ছ"
"জ"
"ঝ"
"ঞ"
"ট"
"ঠ"
"ড"
"ঢ"
"ণ"
"ত"
"থ"
"দ"
"ধ"
"ন"
"প"
"ফ"
"ব"
"ভ"
"ম"
"য"
"র"
"ল"
"শ"
"ষ"
"স"
"হ"
"ড়"
"ঢ়"
"য়"
"ৎ"
"ং"
"ঃ"
"ঁ"
"্"
"৷"
"॥"
"১"
"২"
"৩"
"৪"
"৫"
"৬"
"৭"
"৮"
"৯"
"০"
"ঽ"
"ৗ"
"়"
"ৰ"
"ৱ"
"৲"
"৻"
"৳"
"৴"
"৵"
"৶"
"৷"
"৸"
"৹"
"৺"
"ৠ"
"ৡ"
"ৄ"
"ৢ"
"ৣ"
"‘"
"’"
"“"
"”"
"zws"
"​"
"zwnj"
"‌"
"zwj"
"‍"
tamil
"௦"
"௧"
"௨"
"௩"
"௪"
"௫"
"௬"
"௭"
"௮"
"௯"
"௰"
"௱"
"௲"
"௳"
"௴"
"௵"
"௶"
"௷"
"௸"
"௹"
"௺"
"ௐ"
telugu
"ఁ"
"ం"
"ః"
"అ"
"ఆ"
"ఇ"
"ఈ"
"ఉ"
"ఊ"
"ఋ"
"ౠ"
"ఌ"
"ౡ"
"ఎ"
"ఏ"
"ఐ"
"ఒ"
"ఓ"
"ఔ"
"క"
"ఖ"
"గ"
"ఘ"
"ఙ"
"చ"
"ఛ"
"జ"
"ఝ"
"ఞ"
"ట"
"ఠ"
"డ"
"ఢ"
"ణ"
"త"
"థ"
"ద"
"ధ"
"న"
"ప"
"ఫ"
"బ"
"భ"
"మ"
"య"
"ర"
"ఱ"
"ల"
"ళ"
"వ"
"శ"
"ష"
"స"
"హ"
"ా"
"ి"
"ీ"
"ు"
"ూ"
"ృ"
"ౄ"
"ె"
"ే"
"ై"
"ొ"
"ో"
"ౌ"
"్"
"ౢ"
"ౣ"
"ౘ"
"ౙ"
"౦"
"౧"
"౨"
"౩"
"౪"
"౫"
"౬"
"౭"
"౮"
"౯"
"ఽ"
"౸"
"౹"
"౺"
"౻"
"౼"
"౽"
"౾"
"౿"
sinhala
"අ"
"ආ"
"ඇ"
"ඈ"
"ඉ"
"ඊ"
"උ"
"ඌ"
"ඍ"
"ඎ"
"ඏ"
"ඐ"
"එ"
"ඒ"
"ඓ"
"ඔ"
"ඕ"
"ඖ"
"ක"
"ඛ"
"ග"
"ඝ"
"ඞ"
"ඟ"
"ච"
"ඡ"
"ජ"
"ඣ"
"ඤ"
"ඥ"
"ඦ"
"ට"
"ඨ"
"ඩ"
"ඪ"
"ණ"
"ඬ"
"ත"
"ථ"
"ද"
"ධ"
"න"
"ඳ"
"ප"
"ඵ"
"බ"
"භ"
"ම"
"ඹ"
"ය"
"ර"
"ල"
"ව"
"ශ"
"ෂ"
"ස"
"හ"
"ළ"
"ෆ"
"◌ා"
"ා"
"◌ැ"
"ැ"
"◌ෑ"
"ෑ"
"◌ි"
"ි"
"◌ී"
"ී"
"◌ු"
"ු"
"◌ූ"
"ූ"
"◌ෘ"
"ෘ"
"◌ෲ"
"ෲ"
"◌ෟ"
"ෟ"
"◌ෳ"
"ෳ"
"◌ෙ"
"ෙ"
"◌ේ"
"ේ"
"◌ො"
"ො"
"◌ෝ"
"ෝ"
"◌ෞ"
"ෞ"
"◌්"
"්"
devanagari
"ऀ"
"ँ"
"ं"
"ः"
"ऄ"
"अ"
"आ"
"इ"
"ई"
"उ"
"ऊ"
"ऋ"
"ऌ"
"ऍ"
"ऎ"
"ए"
"ऐ"
"ऑ"
"ऒ"
"ओ"
"औ"
"क"
"ख"
"ग"
"घ"
"ङ"
"च"
"छ"
"ज"
"झ"
"ञ"
"ट"
"ठ"
"ड"
"ढ"
"ण"
"त"
"थ"
"द"
"ध"
"न"
"ऩ"
"प"
"फ"
"ब"
"भ"
"म"
"य"
"र"
"ऱ"
"ल"
"ळ"
"ऴ"
"व"
"श"
"ष"
"स"
"ह"
"ऺ"
"ऻ"
"़"
"ऽ"
"ा"
"ि"
"ी"
"ु"
"ू"
"ृ"
"ॄ"
"ॅ"
"ॆ"
"े"
"ै"
"ॉ"
"ॊ"
"ो"
"ौ"
"्"
"ॎ"
"ॏ"
"ॐ"
"॑"
"॒"
"॓"
"॔"
"ॕ"
"ॖ"
"ॗ"
"क़"
"ख़"
"ग़"
"ज़"
"ड़"
"ढ़"
"फ़"
"य़"
"ॠ"
"ॡ"
"ॢ"
"ॣ"
"।"
"॥"
"०"
"१"
"२"
"३"
"४"
"५"
"६"
"७"
"८"
"९"
"॰"
"ॱ"
"ॲ"
"ॳ"
"ॴ"
"ॵ"
"ॶ"
"ॷ"
"ॹ"
"ॺ"
"ॻ"
"ॼ"
"ॽ"
"ॾ"
"ॿ"
gujarati
"ૐ"
"ઁ"
"ં"
"ઃ"
"અ"
"આ"
"ઇ"
"ઈ"
"ઉ"
"ઊ"
"એ"
"ઐ"
"ઓ"
"ઔ"
"અં"
"ઋ"
"ઍ"
"ઑ"
"ઌ"
"ૠ"
"ૡ"
"ક"
"ખ"
"ગ"
"ઘ"
"ઙ"
"ચ"
"છ"
"જ"
"ઝ"
"ઞ"
"ટ"
"ઠ"
"ડ"
"ઢ"
"ણ"
"ત"
"થ"
"દ"
"ધ"
"ન"
"પ"
"ફ"
"બ"
"ભ"
"મ"
"ય"
"ર"
"લ"
"ળ"
"વ"
"શ"
"ષ"
"સ"
"હ"
"ક્ષ"
"જ્ઞ"
"ઽ"
"ા"
"િ"
"ી"
"ી"
"ુ"
"ૂ"
"ૃ"
"ૄ"
"ૅ"
"ે"
"ૈ"
"ૉ"
"ો"
"ૌ"
"ૢ"
"ૣ"
"્"
"૦"
"૧"
"૨"
"૩"
"૪"
"૫"
"૬"
"૭"
"૮"
"૯"
"૱"
thai
"ก"
"ข"
"ฃ"
"ค"
"ฅ"
"ฆ"
"ง"
"จ"
"ฉ"
"ช"
"ซ"
"ฌ"
"ญ"
"ฎ"
"ฏ"
"ฐ"
"ฑ"
"ฒ"
"ณ"
"ด"
"ต"
"ถ"
"ท"
"ธ"
"น"
"บ"
"ป"
"ผ"
"ฝ"
"พ"
"ฟ"
"ภ"
"ม"
"ย"
"ร"
"ฤ"
"ล"
"ฦ"
"ว"
"ศ"
"ษ"
"ส"
"ห"
"ฬ"
"อ"
"ฮ"
"ะ"
"ั"
"า"
"ๅ"
"ำ"
"ิ"
"ี"
"ึ"
"ื"
"ุ"
"ู"
"เ"
"แ"
"โ"
"ใ"
"ไ"
"็"
"่"
"้"
"๊"
"๋"
"์"
"ํ"
"ฺ"
"๎"
"๐"
"๑"
"๒"
"๓"
"๔"
"๕"
"๖"
"๗"
"๘"
"๙"
"฿"
"ๆ"
"ฯ"
"๚"
"๏"
"๛"
lao
"ກ"
"ຂ"
"ຄ"
"ງ"
"ຈ"
"ສ"
"ຊ"
"ຍ"
"ດ"
"ຕ"
"ຖ"
"ທ"
"ນ"
"ບ"
"ປ"
"ຜ"
"ຝ"
"ພ"
"ຟ"
"ມ"
"ຢ"
"ລ"
"ວ"
"ຫ"
"ອ"
"ຮ"
"ຣ"
"ໜ"
"ໝ"
"ຼ"
"ຽ"
"ະ"
"ັ"
"າ"
"ຳ"
"ິ"
"ີ"
"ຶ"
"ື"
"ຸ"
"ູ"
"ົ"
"ເ"
"ແ"
"ໂ"
"ໃ"
"ໄ"
"່"
"້"
"໊"
"໋"
"໌"
"ໍ"
"໐"
"໑"
"໒"
"໓"
"໔"
"໕"
"໖"
"໗"
"໘"
"໙"
"₭"
"ໆ"
"ຯ"
khmer
"ក"
"ខ"
"គ"
"ឃ"
"ង"
"ច"
"ឆ"
"ជ"
"ឈ"
"ញ"
"ដ"
"ឋ"
"ឌ"
"ឍ"
"ណ"
"ត"
"ថ"
"ទ"
"ធ"
"ន"
"ប"
"ផ"
"ព"
"ភ"
"ម"
"យ"
"រ"
"ល"
"វ"
"ស"
"ហ"
"ឡ"
"អ"
"ឣ"
"ឤ"
"ឥ"
"ឦ"
"ឧ"
"ឨ"
"ឩ"
"ឪ"
"ឫ"
"ឬ"
"ឭ"
"ឮ"
"ឯ"
"ឰ"
"ឱ"
"ឲ"
"ឳ"
"្"
"឴"
"឵"
"ា"
"ិ"
"ី"
"ឹ"
"ឺ"
"ុ"
"ូ"
"ួ"
"ើ"
"ឿ"
"ៀ"
"េ"
"ែ"
"ៃ"
"ោ"
"ៅ"
"ំ"
"ះ"
"ៈ"
"៉"
"៊"
"់"
"៌"
"៍"
"៎"
"៏"
"័"
"៑"
"៓"
"៝"
"ៜ"
"០"
"១"
"២"
"៣"
"៤"
"៥"
"៦"
"៧"
"៨"
"៩"
"៛"
"។"
"៕"
"៖"
"ៗ"
"៘"
"៙"
"៚"
"៰"
"៱"
"៲"
"៳"
"៴"
"៵"
"៶"
"៷"
"៸"
"៹"
"᧠"
"᧡"
"᧢"
"᧣"
"᧤"
"᧥"
"᧦"
"᧧"
"᧨"
"᧩"
"᧪"
"᧫"
"᧬"
"᧭"
"᧮"
"᧯"
"᧰"
"᧱"
"᧲"
"᧳"
"᧴"
"᧵"
"᧶"
"᧷"
"᧸"
"᧹"
"᧺"
"᧻"
"᧼"
"᧽"
"᧾"
"᧿"