A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/Hebrew or Aramaic Abbreviations

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hebrew or Aramaic Abbreviations

in Talmud and Midrash, including abbreviations of the most frequently occurring names of Rabbis

א״א=אברהם אבינו
א״א=אי אמרת
א״א=אי אפשר
א״א=אשת איש
אא״ב=אי אמרת בשלמא
אא״כ=אלא אם כן
א״ב=איכא בינייהו
אב״א=אי בעית אימא
א״ד=איכא דאמרי
אדה״ר=אדם הראשון
א״ה=אי הכי
א״ה=אוה״ע
או׳=אומר (אומרים)
אוה״ע=אומות העולם
אח״כ=אחר כך
א״י=ארץ ישראל
איב״א=אב״א
א׳ יהש״ר=אמן יהא שמיה רבה
א״כ=אם כן
א״ל=אמר לו, אמר להם, אמר ליה, אמרו לו &c.
אל״ף למ״ד=אלהים (in benedictions)
אמ״ה=אלהינו מלך העולם (in benedictions)
א״נ=אי נמי
א״ע=את עצמו, את עצמה, את עצמן
אע״ג=אף על גב

אע״פ
אעפ״י
=אף על פי

אפי׳=אפילו
א״צ=אין צריך, אין צריכין &c.
א״ק=אמר קרא
אקב״ו=אשר קדשנו במצותיו וצונו (in benedictions)
א״ר=אמר רבי, אמר רב
א״ש=אתי שפיר
א״ת=אל תיקרי
את״ל=אם תימצי לומר
ב״א=בני אדם
בא״י=ברוך אתה יי׳ (in benedictions)
ב״ב=בבא בתרא
ב״ב=בר בר
בב״ח=בר בר חנה
ב״ד=בית דין
בד״א=במה דברים אמורים
ב״ה=בית הלל
ב״ה=בית המקדש
ב״ה=בעל הבית
ב״ה=ברוך הוא
בה״א=בית הלל אומרים
בה״כ=בית הכנסת
בה״כ=בית הכסא

בה״מ
בהמ״ד
=בית המדרש

בהמ״ז=ברכת המזון
בהמ״ק=בית המקדש
בה״ש=בין השמשות

ב״ו
בו״ד
=בשר ודם

ב״ז=בן זכאי
בזה״ז=בזמן הזה
ב״ח=בעל חוב
ב״ח=בעלי חיים
ב״י=בני ישראל
ביהמ״ק=בהמ״ק
ב״כ=ברכת כהנים
בכ״מ=בכל מקום
במ״מ=בורא מיני מזונות (in benediction)
במ״מ=במה מצינו
בנ״ט=בנותן טעם
בע״ה=בעל הבית
בע״כ=בעל כרחו
בע״פ=בעל פה
ב״פ=בורא פרי (in benediction)
בפה״א=בורא פרי האדמה (in benediction)
בפה״ע=בורא פרי העץ (in benediction)
בפ״נ ובפ״נ=בפני נכתב ובפני נחתם
בפ״ע=בפני עצמו
ב״ר=בן רבי, בר רבי, בר רב
ברהמ״ז=ברכת המזון
בר״ש=ברבי שמעון (בן רבי)
ב״ש=בית שמאי
בש״א=בית שמאי אומרים
בש״ר=בשם רב, בשם רבי

ג״ד
גז״ד
=גזר דין

גז״ש=גזירה שוה
ג״ח=גמילות חסדים
ג״ע=גילוי עריות
ג״ע=גן עדן
ג״ש=גז״ש
ד״א=דבר אחר
דא״א=דאמרי אינשי
ד״ה=דברי הכל
ד״ס=דברי סופרים
ד״ר=דברי רבי
ד״ת=דבר תורה, דברי
ה׳=יהוה, read אדני
הב״ה=הקב״ה
הב״ע=הכא במאי עסקינן
ה״ד=היכי דמי
ה״ה=הוא הדין
הה״ד=הדא הוא דכתיב
ה״ז=הרי זה, הרי זו
ה״ל=הוה ליה, הוה להו
הל״ל=הוה ליה למימר
הלמ״מ=הלכה למשה מסיני
ה״מ=הני מילי
המד״א=היך מאי דאת אמר
המע״ה=המוציא מחבירו עליו הראיה
ה״נ=הכי נמי
הנ״מ=ה״מ

ה״ק
הק״א
=הכי קאמר

הקב״ה=הקדוש ברוך הוא
ואצ״ל=ואין צריך לומר
וגו׳=וגומר=&c.
וח״א=וחד אמר

וח״א
וחכ״א
=וחכמים אומרים

וי״א=ויש אומרים
וכ׳=וכולו, וכוליה=&c.
וכ״ת=וכי תימא
זא״ז=זה את זה, זו את זו
ז״ל=זכור לטוב (זכרונו, זכרונם לברכה)
זש״ה=זה שאמר הכתוב
ח״א=חד אמר
ח״א=חכ״א
חה״מ=חול המועד
ח״ו=חס ושלום
חכ״א=חכמים אומרים
ח״ל=חוצה לארץ
ט״ו=fifteen
י״א=יש אומרים

י״ה
יה״כ
=יום הכפורים

יו״ד ה״א=יהוה
יו״ט=י״ט
י״ח=ידי חובתו
י״ח=שמונה עשרה (benedictions)
י״ט=יום טוב
יי׳=יהוה, read אדני
יצה״ר=יצר הרע
יצ״ט=יצר טוב
יר״מ=יהי רצון מלפניך (prayer)
כאו״א=כל אחד ואחד
כ״ג=כהן גדול

כד״א
כדא״א
=כדאמרי אינשי

כה״ג=כ״ג
כה״ג=כי האי גונא
כה״ג=כנסת הגדולה
כו״כ=כמה וכמה
כ״ז=כל זמן
כ״כ=כל כך
כ״מ=כל מקום
כ״ע=כולי עלמא
כ״פ=כי פליגי
כ״ש=כל שכן
ל״א=לישנא אחרינא
להד״מ=לא היו דברים מעולם
לה״ק=לשון הקדש
לה״ר=לשון הרע
לכ״ש=לא כל שכן
ל״ל=למה לי
ל״מ=לא מיבעיא
למ״ה=(המוציא) לחם מן הארץ (benediction)
למה״ד=למה הדבר דומה

לעה״ב
לעוה״ב
=לעולם הבא

ל״צ=לא צריכא
ל״ק=לא קשיא
ל״ש=לא שנא, לא שנו
ל״ת=לא תעשה
מא״ל=מאי איכא למימר
מבע״י=מבעוד יום
מ״ד=מאן דאמר
מד״א=(מה) מאי דאת אמר
מד״ת=מדבר תורה
מה״מ=מנה״מ
מה״ש=מלאכי השרת
מה״ת=מן התורה
מו״מ=משא ומתן
מוצ״ש=מוצאי שבת, מוצאי שבתות
מ״ט=מאי טעמא
מלה״ד=משל למה הדבר דומה
מל״ת=מצות לא תעשה
מ״מ=מכל מקום
ממ״ה=מלך מלכי המלכים
ממ״נ=ממה נפשך
מ״נ=מה נפשך
מנה״מ=מנא הני מילי
מ״ס=מר סבר
מ״ע=מצות עשה
מע״ט=מעשים טובים
מע״ר=מעשר ראשון
מע״ש=מעשר שני
מע״ש=מערב שבת
מרע״ה=משה רבינו עליו השלום
מ״ש=מוצ״ש
מ״ש=מאי שנא
משא״כ=מה שאין כן
מש״ה=משום הכי
מ״ת=מתן תורה
נ״א=נוסחא אחרינא (gloss)
נ״ה=נמי הכי (v. תנ״ה)
נ״ט=נותן טעם

נט״י
נ״י
=נטילת ידים

נ״מ=נפקא מינה
ס״ד=סלקא דעתך
סד״א=סלקא דעתך אמינא
ס״ל=סבר ליה, סבירא ליה
ס״ת=ספר תורה
ע״א=עובד אלילים, עובדי, עובדת
עאכ״ו=על אחת כמה וכמה
ע״ג=על גב, על גבי
ע״ד=על דבר, על דברי
ע״ה=עם הארץ
ע״ה=עליו השלום
עה״ב=עולם הבא
עה״ז=עולם הזה
עה״ר=עין הרע
עוה״ב=עה״ב
עוה״ז=עה״ז
ע״ז=עבודה זרה
ע״י=על ידי

עיו״ט
עי״ט
=ערב יום טוב

ע״כ=עד כאן
ע״כ=על כורחך, על כורחו, &c.
עכו״ם=עובד כוכבים ומזלות, עובדי, עובדת
ע״מ=על מנת
עע״ז=עובד עבודה זרה, עובדי
ע״פ=על פי
ע״ש=עיין שם (glossator's note)
ע״ש=על שם
ע״ש=ערב שבת
פ״א=פעם אחת
צ״ל=צריך לומר, צריכא למימר
קא״ל=(קאמר) קא אמר ליה
קה״ק=קדש הקדשים
קה״ת=קריאת התורה

ק״ו
קו״ח
=קל וחומר

קי״ל=קיימא לן
קמ״ל=(קמשמע) קא משמע לן
ק״ש=קריאת שמע
ר׳=רב, רבי, רבן, רבנו
ר״א=ר׳ אליעזר, ר׳ אלעזר
ראב״י=ר׳ אליעזר בן יעקב
ראב״ע=ר׳ אלעזר בן עזריה
רבש״ע=רבונו של עולם
ר״ג=רבן גמליאל
ר״ה=ראש השנה
ר״ה=רב הונא
ר״ה=רה״ר
רה״י=רשות היחיד
רה״ר=רשות הרבים
רוה״ק=רוח הקדש
ר״ז=רב זירא
ר״ח=ראש חדש
ר״ח=ר׳ חנינא
ר״ט=ר׳ טרפון
ר״י=ר׳ יהושע, ר׳ יוחנן, ר׳ יוסי, ר׳ ישמעאל
ריב״ז=רבן יוחנן בן זכאי
ריב״ל=ר׳ יהושע בן לוי
ר״ל=ריש לקיש
ר״מ=ר׳ מאיר
ר״נ=ר׳ נחמיה, רב נחמן
ר״ע=ר׳ עקיבא
ר״פ=רב פפא
ר״ש=ר׳ שמעון, רב ששת
רשב״א=ר׳ שמעון בן אלעזר
רשב״ג=רבן שמעון בן גמליאל
רשבג״א=רשב״ג אמר

ר״ש ב״י
רשב״י
=ר׳ שמעון בן יוחי
ר״ש ב״ל
רשב״ל
=ר׳ שמעון בן לקיש

רשב״מ=ר׳ שמעון בן מנסיא
ש״ד=שפיכות דמים
ש״ד=שפיר דמי
שהנ״ב=שהכל נהיה בדברו (in benediction)
שה״ש=שיר השירים
ש״ח=שומר חנם
שט״ח=שטר חוב
ש״מ=שמע מינה
שנ׳=שנאמר
ש״ע=שמונה עשרה (benedictions)
ש״פ=שוה פרוטה
שפ״ד=שפיכות דמים

ש״צ
ש״ץ
=שליח צבור

ש״ש=שומר שכיר
ש״ש=שם שמים
ש״ת=שומע תפלה (benediction)
ת״ה=תח״מ
ת״ה=תפלת הדרך
תח״מ=תחיית המתים
ת״ח=תלמיד חכם, תלמידי חכמים
ת״ל=תלמוד לומר
תנ״ה=תניא נמי הכי
ת״ק=תנא קמא
ת״ר=תנו רבנן
ת״ש=תא שמע
תש״ת=תקיעה שברים תקיעה
ת״ת=תלמוד תורה