Fæder ūre

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Fæder ūre, þū þe eart on heofonum;
Sīe þīn nama gehālgod,
tō becume þīn rīce,
gewurþe þīn willa,
on eorðan swā swā on heofonum.
Urne gedæghwamlican hlāf sele ūs tōdæg,
and forgif ūs ūre gyltas,
swā swā wē forgifaþ ūrum gyltendum,
and ne gelǣd þū ūs on costnunge,
ac ālȳs ūs of yfele, sōþlīce.