Handbook of the Swatow Vernacular/Commercial

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXI.
commercial.

Piece-goods.

布疋
Pòu-phit
布路
Pòu-lōu
Piece-goods.
𦮴
Nîⁿ
Woollen cloth.
烏𦮴
Ou-nîⁿ
Woolen cloth black.
白𦮴
Péh-nîⁿ
Flannel.
水𦮴
Tsúi-nîⁿ
Tweeds.
Zông
Velvet.
斜文
Siâ-bûn
Calico.
朱布
Tsu-pòu
畨布
Huan-pòu
Gray shirting.
白布
Péh-pòu
White cloth.
烏布
Ou-pòu
Black cloth.
青布
Chhíⁿ-pòu
Blue cloth.
膠𤿤
Ka-pùa
Cotton cloth.
𤍠布
Zuáh-pòu
Grass cloth.
樹皮
Chhiū-phûe
Holland.
花布
Hue-pòu
Chintz.
蔴布
Mûaⁿ-pòu
Sack-cloth.
𮈔綢綾綴
Si-tiû lîn-tn̄g
Silk-goods.
𮈔
Si
Silk.
Tn̄g
Satin.
皺紗
JIòu-se
Crape.
羽紗
Ú-se
羽毛
Ú-môⁿ
Camlet.
羽綾
Ú-lêng
Lasting.
柒個布
Níⁿ--kâi-pòu
Dyed cloth.
綑条
Kún-tiôu
Tape, for dress.
Tùa
Tape, for tying.
壹疋
Chék-phit
A piece of cloth.
壹枝
Chék-ki
A roll of cloth.

Mineral &c.

Suān
Diamond.
Kim
Gold.
Ngṳ̂n
Silver.
Thih
Iron.
生鐵
Chheⁿ-thih
Iron, unwrought.
Kǹg
Steel.
Seⁿ
Cast iron.
Tâng
Copper.
紅銅
Âng-tâng
Brass.
În
Lead.
白鉛
Péh-în
Spelter or zinc.
Siah
Pewter.
白鐵
Péh-thih
Tin.
Gék
Jade, ox-stone.
Chiéh
Stone.
火石
Húe-chiéh
Flint.
Siou
鹽硝
Iám-siou
Saltpetre.
硫磺
Liû-n̂g
Sulphur, brimstone.
白𥐥
Péh-huân
Alum.
生𥐥
Chheⁿ-huân
Alum, green.
金沙
Kim-sua
Gold-dust
鐵碎
Thih-tshùi
Iron-filings.
鐵棍
Thih-kùn
Iron-bar.
銅薄
Tâng-póh
Sheet copper.
錫薄
Siah-póh
Tinfoil.

Miscellaneous Articles.

紙花
Tsúa-hue
Artificial flowers.
竹器
Tek-khì
Bamboo ware.
荖枳
Láu-chí
Betel nuts.
荖葉
Láu-hiéh
Betel leaves.
Ièn
燕窩
Ieǹ-o
Birdnests.
竹跑
Tek-phâu
Bombs.
樟栳
Chieⁿ-ló
樟柴
Chieⁿ-tshâ
Camphor.
帆布
Phâng-pòu
Canvas.
桂皮
Kùi-phûe
Cassia.
呂宋煙
Lṳ̃-sòng-hun
Cigar, Manila.
硃砂
Tsu-sa
Cinnabar.
Tsang
Coir.
物食
Muéh-chiáh
Confections.
仙瑚
Sien-hû
Coral.
珊瑚
San-hû
Coral.
Mîⁿ
Cotton.
牛黃
Gû-n̂g
Cow bezoar.
𦈢
Hûi
China.
火炮
Phòng-phiẽ
Crackers.
鹿茸
Ték-zông
Deer horn.
色料
Sek-liōu
Dye.
烏墨
Ou-bák
Ebony.
象牙
Chhiẽⁿ-gê
Elephant's teeth.
毛扇
Môⁿ-sîⁿ
Fans, feather.
鱟壳扇
Hâu-khak-sîⁿ
Fans, cloth.
葵扇
Kûe-sîⁿ
Fans, palm-leaf.
玩物
Thih-thô-muéh
Fancy articles.
雞毛筅
Koi-môⁿ-tshóiⁿ
Feather-duster.
魚肚
Hṳ̂-tõu
魚膘
Hṳ̂-phiẽ
Fishmaws.
甘蜜
Kam-bít
Gambier.
人參
Jîn-siam
高麗
Kau-lî
Gin-seng.
玻璃
Po-lî
Glass.
玻璃器
Po-lî-khì
Glass ware.
Ka
Glue.
樹泥
Chhiū-nîⁿ
Gutta percha.
石羔
Chiéh-ko
Gypsum.
蔴皮
Mûaⁿ-phûe
Hemp.
牛皮
Gû-phûe
Hides, buffalo.
Bít
Honey.
牛角
Gû-kak
Horns, buffalo.
Chheⁿ
Indigo, plants.
靛水
Tōiⁿ
Indigo, liquid.
魚膠
Hṳ̂-ka
Isinglass.
Ivory.
Hieⁿ
Joss-sticks.
漆器
Tshat-khì
Lacquered ware.
燈籠
Teng-nâng
Lantern, paper.
Phûe
Leather.
甘草
Kam-tsháu
Liquorice.
蠔壳鏡
Ô-khak-kiàⁿ
Mother-of-pearl.
荳油
Tāu-iû
Oil, pea.
油紙
Iû-tsúa
Oil-paper.
Tsu
蠔珠
Ô-tsu
Pearl.
Pang
Planks.
鑲銀器
Liū-ngṳ̂n-khì
Plated ware, silver.
鑲金器
Liū-kim-khì
Plated ware, gold.
Tîn
Rattan.
大黃
Tūa-n̂g
Rhubarb.
火箭
Húe-súh
Rockets.
香柴
Hioⁿ-tshâ
Sandal-wood.
燕菜
Ièn-tshài
Seaweeds.
魚翅
Hṳ̂-sít
Shark-fins.
Shells.
鼻烟
Phīⁿ-hun
Snuff.
紙煤
Tsúa-bûe
Spill.
白糖
Péh-thn̂g
Sugar, white.
赤糖
Chhiah-thn̂g
Sugar, brown.
烏糖
Ou-thn̂g
Sugar, black.
Tallow.
大柴
Tūa-tshâ
Timber.
Sam
Timber, light.
皮箱
Phûe-sieⁿ
Trunks, leather.
菜脯
Tshài-póu
Turnips, salted.
索子
Soh-kiáⁿ
Twine.
銀硃
Ngṳ̂n-tsu
Vermilion.
黃蜡
N̂g-láh
Wax, bees, yellow.
白蜡
Péh-láh
Wax, insect, white.
羊毛
Iêⁿ-môⁿ
Wool.
冇柴
Phàⁿ-tshâ
Wood, light.
𠕇柴
Tōiⁿ-tshâ
Wood, hard.

Carpentry.

Kṳ̀
A saw.
Thiu
A plane.
鑿子
Tshák-kiáⁿ
A chisel.
鎖子
Tsǹg-kiáⁿ
An awl.
Tshò
A file.
斧頭
Póu-tháu
An axe.
鐵釘
Thih-teng
A nail.
羅𮈔釘
Lô-si-teng
羅𮈔鑽
Lô-si-zuán
A screw.
釘咬
Teng-kã
Nippers.
蛺蝶
Hiáp-tiáp
A hinge.
白油
Péh-iû
White paint.
烏油
Ou-iû
Tar.
桐油
Thâng-iû
China varnish.
Tshat
Varnish or crude lacquer.
油刷
Iû-sueh
A paint-brush.
To paint.
Tshat
To varnish.

Tailoring.

Tsam
A needle.
Sùaⁿ
Thread.
𮈔線
Si-sùaⁿ
Silk thread.
銅指
Tâng-tsóiⁿ
A thimble.
剪刀
Ka-to
Scissors.
縫衫藥鬼
Thīⁿ-saⁿ iéh-kúi
A sewing machine.
Chhieh
A measure.
布尺
Pòu-chhieh
A tape-line, or cloth measure.
Thīⁿ
To sew.
𦂧
Nn̂g
To stitch.
摺痕
Chih-tsūe
To them.
Ka
To cut with scissors.
做衫褲
Tsò-saⁿ-khòu
To make clothes.
剪衫褲
Ka-saⁿ-khòu
To cut out a dress.
Koih
Lining.
Kún
To braid.
Póu
To patch.
太緊
Khah-kin
Too tight.
太狹
Khah-oíh
Too narrow.
太闊
Khah-khuah
Too loose.

Accounts.

Siòu
數目
Siòu-bák
An account.
數簿
Siòu-phõu
An account book.
日逐
Jít-tók
A rough-day book.
日清
Jít-chheng
A day-book.
總簿
Tsóng-phõu
來往
Lâi-uáng
A ledger.
歸原
Kui-nguân
A stock ledger.
𮅕
Sǹg
To count.
𮅕數
Sńg-siòu
To make up accounts.
收數
Siu-siòu
To collect accounts.
押數
Ap-siòu
To balance accounts between two persons.
面會
Mīn-hũe
To meet together (so as to see if the accounts of each other correspond.)
䰗數
Khou-siòu
Closed accounts.
數完
Siòu uân
數還清
Siòu hôiⁿ-chheng
Accounts paid up.
計共
Kòi-kāng
Amount.
來銀
Lái-ngṳ̂n
Received to account.
抵除後結欠
Tí-tṳ̂-aũ kat-khiàm
Balance due.
記數
Kì-siòu
上數
Chiẽⁿ-siòu
To enter in account.
盤數
Pûaⁿ-siòu
To transfer account.
Tuaⁿ
A bill.
開單
Khui-tuaⁿ
To make out an account.
收單
Siu-tuaⁿ
A receipt.
畫花號
Uéh-hue-hō
簽名
Chhiam-miâⁿ
To sign.
Ìn
A seal.
印色
Ìn-sek
Cotton waste soaked with red colour to stamp with.
盖印
Khap-ìn
To seal.
Tshau
To copy.
Tùi
To make reference, tas to a book or bill.
日子
Jít-chí
Dates.
𮅕盤
Sǹg-pûaⁿ
Abacus.
扣𮅕盤
Khà-sǹg-pûaⁿ
籜𮅕盤
Kiah-sǹg-pûaⁿ
To reckon on the abacus.
𮅕總
Sǹg-bûa
To add.
Tṳ̂
To subtract.
Sêng
To multiply.
Pun
To divide.
財副
Tshâi-hù
A clerk.
大財副
Tūa-tshái-hù
A chief clerk.
掌櫃
Chiáng-kūiⁿ
A cashier.
收數
Siu-siòu
A bill-collector.

Monetary.

Advantageous,
Hó-thàn
好贃
Agree, on a price,
Sṳ-niéⁿ-sêng
思量成
Bank, a,
Ngṳ̂n-hâng
銀行
Banknote, a,
Tsúa-jī
紙字
Bankrupt,
Tó-tièⁿ
倒賬
Bargain, to make a,
Kè-chîⁿ tàⁿ-tiāⁿ-tiéh
價錢言定着
Borrow, to,
Chieh
Capital,
Pńg-chîⁿ
本錢
Cash,
Chîⁿ
Cash, ready,
Hiēn-chîⁿ
現錢
Change, money,
Táu
Cheap,
Phiⁿ
Commission,
Thiu-hùn
抽分
Compensate,
Pûe
Costly,
Tát-chiⁿ
値錢
Credit, give,
Chhia
Creditor,
Chè-tsú
債主
Dear,
Kùi
Debt,
Chè
Debt, in,
Khiàm-nâng-kâi-chîⁿ
欠人個錢
Deduct,
Tṳ̂
Defray,
Tshut-só-hùi
出使費
Deposit, entrust,
Tah
Discount, to,
Thiu-kiám
抽減
Dollar, silver,
Ngṳ̂n
Draft, a,
Ngṳ̂n-tuaⁿ, tùi-tuaⁿ
銀單 對單
Dun, to,
Tshui-pek
催迫
Earnest money,
Tiāⁿ-ngṳ̂n
定銀
Expend, to,
Sái
使
Expenditure,
Só-hùi
使費
Guarantee, to,
Pau-niáⁿ
包領
Instalments,
Hãng, tshṳ̀
項 次
Insure, to,
Pó-ke
保家
Insurance policy,
Pó-ke-jī
保家字
Insurance office,
Pó-ke-kuán
保家館
Interest,
Lāi-chîⁿ
利錢
Invest, to,
Lóh-pńg
落本
Lend, to,
Chieh
Loss, in commerce,
Síh-pńg
缺本
Money,
Chiⁿ, chiⁿ-ngṳ̂u
錢 錢銀
Money, changer,
Táu-chiⁿ-hâng, táu-toh-kūiⁿ
找錢行 找棹櫃
Money, lender,
Pàng-seⁿ-chè, pàng-seⁿ-siòu,
放生債 放生數
Mortgage, to,
Tǹg, tóiⁿ
當 典
Mortgage, deed,
Tóiⁿ-khòi
典契
Mortgagor,
Tóiⁿ-tsú
典主
Mortgagor, original,
Tói-tsṳ́
底子
Mortgagee,
Tǹg-tsú
當主
Owe,
Khiàm
Payment, punctual,
Bô-thua-khiàm
無拖欠
Payment, non, (at time specified)
Kùe-hãng
過限
Premium,
Ngṳ̂n-tsúi
銀水
Price,
Kè-chîⁿ
價錢
Price, current,
Hâng-chhêng
行情
Price, fair,
Phèng-kè
平價
Price, fall in,
Lóh-kè
落價
Price, rise in,
Hó-kè, khí-kè
好價 起價
Prime cost,
Nguân-kè
原價
Profit,
Thàn, tit-lĩ
贃 得利
Refund, to,
Hôiⁿ
Rent,
Sùe
Safe, an iron,
Thih-kap-buān
鐵甲萬
Security, to stand,
Pó-niáⁿ, tam-sêng
保領 担承
Treasury,
Khòu-pâng
庫房
Usury,
Tãng-lāi, guéh-kiáⁿ
重利 月子
Valuable,
Kùi-khì, tát-chîⁿ
貴氣 値錢
Worth, to be,
Tát

A List of words used in Commerce.

Advertise, to,
Tshut-jī-péh
出字白
Agreement, an,
Háp-tâng
合同
Agreement, make an,
Tsò-háp-tâng, háp-ieh
做合同 合約
Arbitrator, an,
Kong-chhin
公親
Arbitrate, to,
Tsò-kong-chhin
做公親
Assistant, an,
Jī-chhiú
次手
Auction,
Khà-lōi-long
和黎郞
Bale, a,
Khún
Barter, to,
Hùe uāⁿ hùe
貨換貨
Bill of lading,
Nám-tsāi-jī
攬儎字
Broker, a,
Phah-khang
打空
Bundle, a,
Pau
Business,
Sṳ̄, seng-lí
事 生理
Busy,
M̄-ôiⁿ, sṳ̄ tsōi
不暇 事多
Cargo,
Hùe
Cask, a,
Tháng
Certificate, a,
Phêng-tuaⁿ
憑單
Charter a ship,
Pák-tsûn
縛船
Charter bond,
Pák-tsûn kâi-jī
縛船之字
Cheat, in commerce,
Tshuah
Chest, a,
Sieⁿ
Chop, a,
Jī-hō
字號
Commerce,
Seng-lí
生理
Commissioner of Customs,
Sùe-bũ-si
稅務司
Commodity,
Hùe
Compradore,
Kau-tshài-kuán
高菜館
Confiscate, to,
Tshong-kong
充公
Consign a vessel,
Tsûn kua hâng
船倚行
Contract,
Háp-táng
合約
Correspondence,
Phoi-sìn
批信
Courier,
Tshoiⁿ lí-bé, tsáu-bûn-tsṳ
千里馬 走文書
Customer,
Bói-kheh, kau-kuan--kâi-nâng
買客 交易之人
Defraud,
Tshuah
Demurrage,
Thiap-kùe-hãng kâi-ngṳ̂n
貼過限之銀
Dissolve partnership,
Thiah-húe-kì
拆夥記
Duty, (Customs,)
Hiàng
Duty, to collect,
Khieh-hiàng
携餉
Duty, to pay,
Láp-hiàng
納餉
Duty, to avoid,
Tsáu-hiàng
走餉
Employment,
Thâu-lōu, sṳ̄
頭路 事
Estate, (lands and houses,)
Súaⁿ-ngiáp
產業
Estate, (properties of all kinds,)
Ke-húe
家伙
Estimate, to,
Kóu-kè, pān
估價 酌
Examine, to,
Chhê-thóiⁿ
查看
Exhibit, to, (goods,)
Pái
Exorbitant price,
Kùi-tsãi
盡貴
Exports,
Tshut-kháu-hùe
出口貨
Farm, to,
Pák
Godown, a,
Tsàn-páng
棧房
Hire, to,
Kòu
Hong, a,
Hâng
House rent,
Tshu-sùe
厝稅
Imports,
Jíp-kháu-hùe
入口貨
Intercourse,
Lái-uáng
來往
Invoice of goods,
Hùe-tuaⁿ
貨單
Jetty, a,
Bé-thâu
馬頭
Landlord,
Tshù-tsú
厝主
Lease, to,
Tsou
Leisure,
Oiⁿ
Letter, a,
Phoi, sìn
批 信
Mail (from Europe,)
Tsóu-ke-sìn
祖家信
Manage, to,
Lí, phōiⁿ
理 
Manager,
Ke-tiéⁿ
家長
Manifest, ship's,
Pò-hiàng-tuaⁿ
報餉單
Market, (street,)
Koi-chhĩ
街市
Market, price,
Háng-chhêng
行情
Merchandise,
Hùe
Merchant, a,
Kheh-siang
客商
Miscellaneous,
Lân-san, tshàm-tshùi
零些 微末
Monthly,
Guéh-guéh
月月
News,
Sin-bũn, sié-sit
新聞 消息
Newspaper,
Sin-bũn-tsúa
新聞紙
Note-book,
Phõu-kiáⁿ
簿仔
Notify, to,
Thong-tsai
通知
Offer, (to make an,)
Tshut
Order, to, (goods,)
Kià-khṳ̀-bói
寄出買
Order, to, money,
Ngṳ̂n-tuaⁿ
銀單
Package, a,
Pau
Partner, a,
Húe-kì
夥記
Passport, a,
Lōu-phiè
路票
Postage,
Chiú-chîⁿ
酒錢
Purchase, to,
Bói, kau-kuan
買 交易
Purchase, stock in trade,
Phah-phòu
打舖
Register, to,
Chhiam-miâⁿ
簽名
Retail, to,
Lân-san-bōi
零些賣
Rough draft,
Tshó-kó
草稿
Salary,
Kang-tsṳ
工資
Sale, for,
Aîⁿ-bōi--kâi
要賣個
Sale, no,
Bõi-siou
袂消
Sample,
Pān-thâu, pān
辦頭 辦
Sell, to,
Bōi
Sell, stock in trade,
Phòu phah--khṳtg-náng
舖打與人
Share, a,
Hūn
Shop, a,
Phòu
Shop, proprietor of,
Tshâi-tsú
財主
Shops, respectable,
Phòu-thâu
鋪頭
Sign-board, a,
Chie-pâi
招牌
Telegraph, line,
Tiẽn-pò-sùaⁿ
電報線
Telegram
Tiẽn-pò
電報
Trade, a,
Seng-lí
生理
Trade, brisk,
Seng-lí jiét
生理鬧
Trade, dull,
Bô-seng-lí
無生理
Tradesman, a,
Seng-lí-nâng
生理人
Transaction, business,
Kau-kùa, bói-bōi
交掛 買賣
Undersell, to,
Bōi-phiⁿ--nâng
賣平伊人
Unprofitable,
Oh-thàn
難贃
Wages,
Kang-chîⁿ
工錢
Wholesale, buy,
Bói-chiēⁿ-pûaⁿ
買上盤
Wholesale, sell,
Bōi-chiēⁿ-pûaⁿ
賣上盤
Wholesale, trade,
Tsò-chiēⁿ-pûaⁿ
做上盤

Weights and measures.

Chîⁿ
Mace.
Hun
Candareen.
Niéⁿ
Tael.
Kṳn
Catty.
Tàⁿ
Picul.
Tshùn
An inch. (Chinese.)
Chhieh
A foot. (Twelve English inches.)
Tñg
Ten feet.
Pōu
Huáh
A pace.
A yard.
Siâm
A fathom.
Nièⁿ
To measure.
四方
Sì-pang
A square.
三角
Saⁿ-kak
A triangle.
Táu
A bushel (rice.)
Chiéh
Ten bushels.
厘秤
Lî-chhìn
天平
Thien-phêng
A small scale.
柴秤
Tshâ-chhìn
A steelyard.
秤錘
Chhìn-thûi
A weight.
Téng
To weigh.
頂減
Téng-siám
To cheat in weighing.
秤。正
Chhìn chhiàⁿ
A correct scale.
秤。細
Chhìn siám
An incorrect scale.