Handbook of the Swatow Vernacular/Medical

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XX.
medical.

先生
Sin-seⁿ
A doctor.
Ui
To cure.
Pēⁿ
To be ill; sickness.
人不好
Nâng m̄-móⁿ
Unwell.
抱病
Phùa-pēⁿ
To be very ill for a long period.
着力
Tíh-lát
To be very ill, almost dying.
醫袂好
Ui bõi-hó
Incurable.
醫難好
Ui oh-hó
難醫
Oh-ui
Difficult to cure.
畧好
Ióu-hó
-
Tsuáh
Better.
全愈
Tshuân-zú
Quite recovered.
斷氣
Tñg-khùi
To expire.
頭壳痛
Thâu-khak thiàⁿ
頭壳眩
Thâu-khak hîn
Headache.
人𤍠
Nâng zuáh
發燒
Huat-sie
Fever.
畏冷
Uì-chhìn
Ague.
發燒畏冷
Huat-sie ùi-chhìn
Fever and ague.
肚痛
Tóu-thiàⁿ
Stomachache.
抽痛
Thiu-thiàⁿ
Cramp.
Thôu
To vomit.
瀉屎
Làu-sái
肚瀉
Tóu làu
Diarrhoea.
放血
Pàng-àng
滯氣
Thì-khì
痢疾
Lĩ-chit
Dysentery.
肚澁
Tóu-siap
Costiveness.
着痧
Tiéh-sua
Colic.
損病
Sùn-pēⁿ
Consumption.
瘋痛
Huang-thiàⁿ
生瘋
Seⁿ-huang
Rheumatism.
傷風
Sieⁿ-huang
To catch cold when ill, or just after being ill.
寒着
Kûaⁿ--tiéh
To catch cold.
甘虫
Kam-thâng
Tape-worms.
甘癪
Kam-chek
Having tape-worms in the stomach.
Tshuán
DIfficult respiration.
咬嗽
Ka-sàu
To cough.
呾話重句
Tàⁿ-uē têng-kù
大舌
Tūa-chíh
Stammering.
Thiôu
Pimples.
Tshng
Ulcers.
Thĩ
Piles.
Kòi
Itch.
Chiẽⁿ
Itchy.
Phã
A blister.
起泡
Phok-phã
To rise in blister.
Chéng
Swelling.
不知人
M̄-tsai-nâng
Fainting.
Hîn
Giddy.
眩船
Hîn-tsûn
Sea-sick.
齒痛
Khí-thiàⁿ
Toothache.
吐瀉
Thòu-sià
Cholera.
賢亞娘
Gâu-a-niêⁿ
出珠
Tshut-tsu
Small-pox.
食痘
Chiáh-tāu
出痘
Tshut-tāu
Chicken-pox.
種珠
Chèng-tsu
To vacinate.
食粥
Chiáh-mûeⁿ
Measles.
大頸奎
Tūn-ãm-kui
Goitre.
Liû
Tumour.
軟疕
Nńg-nîⁿ
痒癲
Kuàn-pien
Palsy.
Sióu
Mad.
心神不定
Sim-sîn m̄-tiāⁿ
Insane.
Kòng
Crazy.
Bùi
-
Pùi
Prickly heat.
Sién
Ringworm.
目痛
Mák--thiàⁿ
Sore-eyes.
近視
Kṳ̃n-sī
-
Kṳ̃n-tshṳ̀
Near-sighted.
睛盲
Chheⁿ-mêⁿ
Blind.
眼睛灰
Mák-chiu-hue
Dimness.
斜目
Siâ-mák-chióu
Squinting.
耳聾
Hĩⁿ--lâng
Deaf.
É
Dumb.
缺嘴
Khih-tshùi
Hare-lip.
腰龜
Ie-ku
Humpback.
拐脚
Kuái-kha
Lame.
枋脚䥥
Páng-kha-liâm.
縻脚
Miⁿ-kha
Ulcerated leg.
生物
Seⁿ-muéh
To have a disease.
生㿗
Seⁿ-thûe
To have a boil.
Lâng
Matter.
⿸疒尉
To infect.
傷痕
Sieⁿ-hûn
A scar.
A wart.
侯蠅屎痣
Hôu-sîn-sái-kì
A mole.
破相
Phùa-sièⁿ
Deformed.
瘟疫
Un-chiàng
天時粗澁
Thiⁿ-sî tshou-siap
A plague.
平安
Phêng-an
Peace.
藥單
Iéh-tuaⁿ
藥方
Iéh-hng
A prescription.
Iéh
Medicine.
藥丸
Iéh-íⁿ
Pills.
膏藥
Ko-iéh
Ointment, plaster.
藥粉
Iéh-hún
Powder, for taking.
藥末
Iéh-buáh
Powder, for applying.
寒藥
Kûaⁿ-iéh
Quinine.
紅藥
Âng-iéh
Pain-killer.
戒芬丸
Kói-hun-îⁿ
“Stop-opium” pills.
卑蔴油
Pi-mûaⁿ-iû
Castor oil.
食瀉
Chiáh-sià
To take an aperient.
Sià
To purge.
食死人
Chiáh-sí-nâng
Poison.
飯粒
Pn̄g-liáp
Poultice.
薄荷油
Pô-hò-iû
Peppermint.
Ták
Poisonous, as snakes.
食凉
Chiáh-liâng
To take something cooling.
食補
Chiáh-póu
To take something very strenghtening as gin-seng, deer horn, &c.
有補
Ũ-póu
Nutritious.
Tah
To apply, as a poultice, plaster &c.
Buah
To apply, as iodine, oinment &c.
食藥
Chiáh-iéh
To take medicine.
解藥
Kói-iéh
To act as an antidote.
壹帖
Chék-thiap
A dose, (as of Chinese medicine.)
壹日食三餐
Chék-jít chiáh-saⁿ-tǹg
To be taken three times a day.
空心肚食
Khang-sim-tóu chiáh
To be taken when the stomach is empty.
未食先食
Būe-chiáh soiⁿ-chiáh
To be taken before meals.