Handbook of the Swatow Vernacular/Notes—Hostilities

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXXII.
Notes—Hostilities.

中國與荷蘭西相刣
Tong-kok kah Hô-lan-se sie-thâi
War between China and France.
何人刣
Tî-tiâng thâi-iâⁿ?
Who has won the victory?
還了未知
Huân-lióu būe-tsai
We don't know yet.
荷蘭西個兵來未齊
Hô-lan-se kâi-piaⁿ lâi būe-tsôi
The French troops have not all arrived yet.
伊若是來齊就要直直去京城處
In nāⁿ-sĩ lâi-tsôi
If they all have come out, they will go direct to the capital;
在彼處輸
Tõ-hṳ́--kō su-iâⁿ
And there, it will be either won or lost.
現時在臺灣處有相刣
Hīn-sî tõ Tâi-uân--kō ũ sie-thâi
At present there are battles going on in Formosa.
雞籠被荷蘭西打去了
Koi-lâng khoih Hô-lan-se phah--khṳ̀-lō
Keelung is taken by the French.
在被個炮臺俱皆被伊個戰船霧丢
Tõ-hié kâi phâu-thâi lông-tsóng khṳt i kâi chiên-tsûn bū tiòu
All the forts there have been bombarded by their war vessels.
伊個船個銃有個大枝過炮臺個
I kâi tsûn kâi-chhèng ũ-kâi tūa-ki kùe phâu-thâi--kâi
Some of the guns of their ships are larger than those of the forts there.
伊九隻戰船就去霧福州
I káu-chiah chièn-tsûn chiũ khṳ̀ bū Hok-chiu
They had nine vessels, and they went to bombard Foochow.
唐人個戰船俱皆沉去
Tn̂g-nâng kâi chièn-tsûn lóng-tsóng tîm--khṳ̀
The Chinese war vessels were all sunk.
不過一隻走去。一隻發火
Put-kùe chék-chiah tsáu--khṳ̀, chék-chiah tóh-húe
With the exception of one vessel that escaped, and one vessel on fire.