Handbook of the Swatow Vernacular/Notes—Religious

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXXIII.
Notes—Religious.

爾禮拜日有去禮拜或無
Lṳ́ lói-pài-jít ũ khṳ̀ lói-pài a-bô?
Do you go to worship on Sunday?
有。我每個禮拜去
Ũ, uá kâi-kâi lói-pài khṳ̀
Yes, I go every Sunday.
爾是天主教或不是
Lṳ́ sĩ Thien-tsú-kà a m̄-sĩ?
Are you a Roman Catholic?
阮是耶穌教
Ún sĩ Iâ-sou-kà
We are Protestant.
爾是傳道理之人或不是
Lṳ́ sĩ thuân-tõ-lí--kâi-nâng a m̄-sĩ?
Are you a preacher?
是。爾有要聽零些否
Sĩ, lṳ́ ũ àiⁿ-thiaⁿ lân-ló mē?
Yes, do you wish to hear me a little?
我有閑。我來去禮拜堂聽
Uá ũ-ôiⁿ, uá lâi-khṳ̀ lói-pài-tn̂g thiaⁿ
If I have time, I shall go to the church and hear.
今日菴埠閙𤍠
Kíaⁿ-jît Am-pou lãu-jiét
To-day is a festival day in Am-pou.
做弍拾棚戯。共迎老爺
Tsò jī-tsáp-pêⁿ hì, kah iâⁿ-lãu-iâ
They have twenty theatre stages besides a procession.
來去遊玩
Lâi-khṳ̀ thit-thô
Let us go for amusement.
我要去拜老爺
Uá àiⁿ-khṳ̀ pài-lãu-iâ
I am going to worship the idol.
要去拜媽祖
Aìⁿ-khṳ̀-pài Máⁿ-tsóu
I wish to worship the Goddess of sailors.
明天要迎老爺
Màⁿ-khí àiⁿ iâⁿ-lãu-iâ
There will be a procession to-morrow.
時節着拜亞公
Sî-tsoih tiéh pài-a-kong
We must worship our ancestors on festival days.
淸明着去祭掃
Chheng-mêng tiéh-khṳ̀ kùe-tsúa
On the festival of tombs, we must go to worship the graves.
子兒着行孝父母
Kiáⁿ-jî tiéh kiâⁿ-hàu pẽ-bó
Children must show filial piety towards their parents.
請和尚來讀經
Chhiáⁿ hûe-sièⁿ lâi thák-keng
Engage a Buddhist priest to come and recite prayers.
用伍性來奉
Ēng ngóu-se lâi-hõng
Make an offering of five kinds.
燒香㸃燭
Sie-hieⁿ, tiám-chek
Burn the incense-sticks, and light the candles.