Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/192

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

359 GENERAL INDEX OF TITLES. 360 Janaki-rama-stavamu. Appala-narasimham. Jautu-himsa-nirasana-prahasauamu. Prasada Eau,' a. L. V. Jantu-sastramu. [Addenda] Sita-ramayya, K. Jataka-bhushana. Gopala-kkishnayya, M. Jataka-chandrika. Venkatesvara DIksiiita. Jataka-parijata. Vaidya-natha. Jayachandra-chandrarekha-vijayamu. SuNDAP.A- EAMAYYA, A. S. Jayad-ratha-natakamu. Padmanabha Eazu, V. Jaya-rama-rama-satakamu. KAxMa-kama. Jhaiijha-marutainu. Shakspere (W.). Jirna-karnataka-rajya-cliaritramu. Vira-bhadka Kau, Ch. Jiva-prabodhamritamu. Janardana Brahma. Jiva-sastra-saiigrahamu. LakshmI-pati, A. Jnaiia-bodhavali. [Addenda] Eangavadiiijtalu. Jnana-bodhini. Dev-sankar Visvanath. Juana-lahari. GOpala Sastei, S. Jiuiua-marga-padyamulu. Vemana. Jnanamrifca-tattva-kirtanalu. Chinna Konda Dasu. Jaanananda- paripurna - sambodha - tatt va - kirttanalu. Mastan Das. Jfiiinanjanamu. E.Imaya. Jnana-prakasika [translation of Bala-kanda]. Val- MIKI. Jiiana - sampannadhikara - visislitadvaita-advaita - sri- parama - pada- kortu - chattamu. Venkata- RAMANUJAM SETTI. JSana-vasishtha. Yuga-vasishtha-ram.yana. Jnana-vupadesalayokka sahkshepam. Catechism. Jnanodayamu. Lakshmi-narasimha Eau, T. li. Jnanopadesamu. In.struction. Jiianopadesini. KuNDURPl. John - Fryer - Thomas - bhupaliyamu. Vasudeva Para-brahma Sastri. John's Gospel Bible. — New Testament. — Gospels. Justice and Mercy displayed [l)y H. Townley]. Bellary. Jyotis-sastra-vishayamu. Venkata Svetachala- PATi Eanga Eau, Sir. Kabiru-dasu-charitraiiiu. Nausharvan.JI, P. S. Kadaiiibari. [Addenda] Bana. Kagada. Beahmayya, K. Kakutstlia-vijayamu. Ananta BiiuPALunu. Kala-bhashini. Krihhna-mG'rti y.lsTRl. Killa-chakra. Kala. Kalaliasti-chriritrainu. Guru-sv.mayya, P. Kahiliasti-maliiitinyaiiiii. J)in;i;,iATi. Kajahastisvara - sarada - iiavaratrotsava- charitranm. SUBI!A-RA/CU, JL J,'. Kala-jnaiiamu. ViRA-BUAHMENDRA SVAMI. Xalamrita. Kala. Kala - nirnaya - chattamu. India. — Legislative Council. Kala-piirnodaya-katha-sangrahamu. SrI-R-Ima- murti, G. Kala-piirnodayamu. Suranna, P. A. Kalavati. Venkata-rama Eeddi. Kala-vilasamu. Kshemendea. Ktilidasa-charitramu. Venkata-e.Imanuja Saema, ' Ch. T. Kalidasa-charitra-prakaranamu. Venkata-r.Ima- NUJA Sarma, Ch. T. Kalidasa-kerali. [Addenda] Kalidasa. Kalidasa-vilasamu. Krishna-murti Sastri. Kalidasu-hari-katha. Kannayy'A Nayudu. Kaliuga-mardanamu. Venkata-pati, Poet. Kaliya-mardanamu. Naga-lingamu, U. P. Kaly-audha-kaumudi. Niranjanudu. Kamala. Kripai Satya-nathan. Kamalavati-parinayamu. Venkata-naeasimha E.lu Nayadu. Kamamma-katha. Kamamma. Kamandaka. Kamandaki. Kamesvara-satakamu. Kilari Brahma-yogi. Kamineni-vanisa-charitramu. Prabuakara E.au. Kamini-durguna-duslianamu. Bucuchayya, M. Kamra-uayakula charitramu. Pue.Inas. — Daur- vasa-devi-upap urdna. Kamuka-chintanamu. Tennyson (A.). Kanakangi. Srinivasacharyulu, P. A. Kanaka-raiijita-sikhamanl-parinayamu. Venkata- EA.MANUpU, Z. V. Kanchi - varada - raja - s vanu-mahatmyamu. Yen- kata Sastri, Y. S. Kanda-padya-taravali. Appala-NARASIMHAM. Kandukuri-viresa-liiiga-kavi-charitramu. Venkata- suBBA Eau, T. Kanni-nun-siru-tanibu. Arv.rgaIj. Kantii - mani - niti - paiichasattu. simha Eau Nayadu. Kanyaka-charitamu. Vira-MALLAYYA, K L. Kauyakambika-vijayamu. Eama-chandra Sastri, Mdrepalli. Kanyaka-paramesvari-cliaritranm. App.vu Setti. Kaiiyaka-paramesvari-daiulakaiiiu. IUnuayya, G. Kanyaka-parainesvari-natakaniu. SuRYA Eau, K. KauyM.ka-paramesvari-ilasamu. Samha-siva Eau, a: Bh. Kanyaka-vijayamu. Eamanuja-dasudu. Kanyasulkam. Venkatappa Eau, G. Kaiiyri-sulkainu. Virksa-lingamu, K. Kapala-kundala. Bankim-cuandra GhattOpa- diiyaya. Kapata-dambliika-vidvat-prahasanamu. SuRYA- narayana Sastri, Gantc. Vf:NivATA-NARA-