Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/193

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

3G1 GENERAL INDEX OF TITLES. 362 Kapila-duva-huti-samvadamu. PuRANAS. — Bhaga- vata-purdna. Kapila-sfitramu. Kapila. Kari-vi-lpu-satakamu. [Addenda] Kari-VELVU. Karmopanyasamu. Venkatachala Sastiii, D. Karna-parvuiiiu. Kukma-natha Mantui. Karpura-iuafijari. Laksiimi-narasimhamu, Ch. Karuna-rasa-tarangini. [Addenda] Gray (T.). Kasi-majalilu. Kasi. Kasi-majili-kathalu. S0BBANNA DiKSHITA. Kastiiri-tilakamu. Bhujanga Eau. Katha [Upauisliad]. Upanishads. Katlia-saiit-sagaramu. Soma-deva. Kaurma. Puranas. — Kur ma-pur ana. Kausalyfi-parinayamu. SUBBA Eau, V. E. Kavi-Chaudappa-satakamu. Ciiaudappa. Kavi-hridaya-sarvasvamu. Eamanujacharyulu, t.'k Kavi-jananjanamu [commentary]. Narasimha E.lJA SiMHupu. Kavi-jana-rafijanamu. Suraya, A. B. Kavi-jivitamulu. Sri-ra.ma-murti, G. Kavi-Linganna-satakamu. Eangayaryudu. Kavi-mitramu. Bhagavanta E.lu. Kavi-raja-mauo-raSjanamu. Abbaya Mantri. Kavi-rakshasiya in loco. Kavi-.samsaya-viclichhedamu. SuRAYA, A. B. Kavi-siro-bhuslianamu [commentary]. Aiiobala- PATI. Kavita. [Addenda] Periodical Publications. — Pithapuram. Kavyalankara-sangrahamu. Narasa Bhupaludu. Kedaresvara-vrata-kalpa (°vrata- katha). PuRANAS. — Skanda-piirdua. Kenopanishad. Upanishads. Kenopauishad-dipika [commentary]. Bala-subrah- MANYA BrAIIMA-SVAMI. Kesari-vilasamu. Venkata-subba Eau, E. Kesava-satakamu. Venkata-lakshmi-nbisimha Eau. Key to the Acts of the Apostles. Cain (J.). Keyura-bahu-charitramu. Manciianna. Khandita-niatsaryamu. Venkata-narasimha Eau Nayadu. Khararu-sasanamu. India. — Legislative Council. Kichaka-vadha. Laksilmi-Naraslmiiamu, S. King Emperor's Coronation Drama. Tirupati Sastri, D., and Venkatesvara S.vstri, Ch. King Lear. Shakspere (W.). Kiratarjuniyamu. Bharavi. Kirtanala pustakamu. Bible. — Old Testament. — Psalms. Kirtanalu. Hymnals. Kirtanalu, Kirttanaugal. Tyaga-raja Svami. Kirti-so.shul' aiua Panatula Nrisiiuha Hastri gari granthamulu. [Addenda] Nrisi.mua Sastri, P. Kislikindha-katidamu. Val.mIki. Khiptam' aiua udaya-sayaiji-prarthana-kramamulu. Liturgies. Kokila. LaksiimI-narasimiia E7vu, P. V. Konda-viti-charitramu. Guru-brailma Sarma. Korkonda-mahattvamu. ViiNKATA-RATNAMU, K. Kotta uibandhaua. Bible. Kotta rendava tara-gati pustakamu. Yenkata- RATNAMU, Malludi, and Viresa-lingamu, K. Kotula katha. CillNNAYYA, Ch. Kraistava-suvarta-seva. BoGG.s (W. B.). Krishna- bhupati-lalama-satakamu. Subkahman- Yupu, A. E. Kri.slma-deva-raya-charitramu. SOma-NATHA E.lu, A. B. — YiRA - BHADRA Eau, Ch. Krishna- jala-krida. Surya-narayana Sastri, Garikipdti. Krishua-kantuni marana-sasanamu (Krishna-kanta's Will). [Addenda] Bankim-chandra Chattu- padhy.Iya. Krishna-karnamrita. Lila-suka. Krishna-lilabhivarnanamu. [Addenda] Nrisi.iha Sastri, P. Krishna-lila-vilasa-natakamu. Seshacharyulu, K. A. Krishna-natakamu. BiiuJANGA Eau. Krishna-paiichavirasati-ratna-mala. ApPA D.lsu, V. Krishna-raya-vijayamu. Ku.mara Dhurjati. Krishnarjuua-chavitramu. Surya-prakas.imu, M. S. Krishnarjuua-samvadamu. Kasi-pati Ach.Irl Krishna-satakamu. SrInivasa Eam. ujuiiu. Kristud' aiua Pitambara Siiiguyokka cheritra. Bel- LARY. Kristu - dharma - bodhakulu I - sima - samasta- janulaku vrasina patrike. Bellary. Kristu-matamu satyam' ainada ? Christian Ee- LIGION. Kristu-mata-sambandham' aina telugu-kirtana-san- graliamu. Hymnals. Kristu-sangha-charitra. Padfield (J. E.). Kriya-hlna-visvasamu galavariki. Hay (J.). Krotta nibandhana. Bible. Krotta uibandhanayokka vyakhyanamu [commen- tary]. Bible. — New Testament. Kshatriyodvaha-vidhi. Padman.Ibha E.zu, D. Kshetra-ganitamu. Newill (H.). Kshetraya-padauibulu. Kshetrayya. Kuchelopakhyauamu. Gattu Prabhu. Venkat-r.Ima D.su. Kulabhimanamu. ViRESA-LiNGAMU, K.