Page:An Australian language as spoken by the Awabakal.djvu/243

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


WINTA X.

Yakita gaiya kakulla unni tara, Piriwallo noa geaiimulleun fthe benty taraikan ta, gatun yuka barun buloara-buloara gikoug kiq. mikan ta, yautin tako kokera ko uwanun noa ba niuwoa-bo.

2. Gatun noa bai-un wiya, Kauwal-lan unni nulai katan, keawai bo katillikan kiiri kauwalkal ; gali tin wiyella nura bon, Piriwal nulai-gel koba yuka-uwii koa noa barun katillikan nulai ko katil- liko gikoug kaiko.

3. Waita nura yurig wolla : A ! yukan nurun bag waita kolag yanti kiloa warea ta cipu barun kin murrog ka ta.

4. Kurri yikora yanoa raunnigel, gatun yinug, keawai tug- ganug ; gatun yanoa wiya yikora yapug koa taraikan kiiri.

5. Gratun uwanun nura ba kokera ko taraikan tako, wiyella kurri giakai, Pital kauwa unni kokera ba.

6. Gatun ba yinal koba pital koba kanun unta, nurunba })ital kaniin gaiya unta ; keawai ba nurun kin katea kanun willugbo.

7. Gatun yellawanun nura unta kokera, takilliko gatun pittel- liko, guniin bara ba nurun ; kulla noa umulli-kan-to man ba gu- toara gikotimba. Uwai yikora kokera kolag kokera kolag.

8. Gatun uwanun nura ba yantin ta kokeroa, gatun bara nurun pitalmanun, ta-uwa untoa tara wunun ba mikan ta nurun kin.

9. Gatun turon barun umulla unta tara ; gatun wiyella barun, Piriwal koba Eloi koba papai uwa nurun kinba.

10. Uwanun nura ba tarai ta kokeroa, gatun bara keawai pital- ma korien nurun, uwea ka nura warai tako yapug kako, gatun wiyella,

11. Umulleun geen punul untikal gearun kinba nurun kin ; A! kotellia nura unni ta uwan ta papai katan nurun kin piriwal koba Eloi koba.

12. Wiyan nurun bag, murrarag kanun unta ta tarai ta purreag, ka Thodom kako, keawaran gala ko kokera ko.

13. Yapallun bi Koradhin ! yapallun bi Betathaida ! kulla uma- toara ba kauwal-kauwal kaiyu birugka pa Tviro ka gatun Thidoni ka uma giroug kin, minki bara ka pa yuraki, yellawa pa bara pirral la kirrikin ta gatun bonog ka.

14. Murrarag buloara kanun Turo gatun Thidoni unta purreag wiyellaikanne ta keawaran bi.

15. Gatun gintoa, Kapernaum, wunkulla wokka lag moroko ka, yuaipiniin wal baran pirri kako.

16. Niuwoa gurran nurun ba, gurran ta noa tia ; gatun niuwoa waitiman nurun ba, waitiman noa tia ; gatun niuwoa tia waitim an, waitiman noa bon yuka noa tia ba.

17. Gatun bara ftliebenty ta willugbo kakulla pitalkan, wiyel- liela, A Piriwal ! gurrullikan bara f diabollo gearun giroug katoa yitirroa.

�� �