Page:Constitution Amendment Act 1971.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Prys  10c  Price

Oorsee  15c  Overseas

Posvry—Post Free
Vol. 69.] Kaapstad, 17 Maart 1971.

Cape Town, 17th March, 1971.

[No. 3017.


Departement van die Eerste Minister.
No. 406. 17 Maart 1971.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 1 van 1971: Wysigingswet op die Grondwet, 1971.

Department of the Prime Minister
No. 406. 17th March, 1971.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 1 of 1971: Constitution Amendment Act, 1971.