Page:Constitution Amendment Act 1976.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price  20c  Prys

Overseas  30c  Oorsee

Post Free—Posvry
Vol. 131] Cape Town, 14 May 1976

Kaapstad, 14 Mei 1976

[No. 5117


Department of the Prime Minister
No. 820. 14 May 1976.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 60 of 1976: Constitution Amendment Act, 1976.

Departement van die Eerste Minister.
No. 820. 14 Mei 1976.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 60 van 1976: Wysigingswet op die Grondwet, 1976.