Page:Constitution Amendment Act 1977.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Prys  20c  Price

Oorsee  30c  Overseas

Posvry—Post Free
Vol. 141.] Kaapstad, 30 Maart 1977.

Cape Town, 30 March 1977.

[No. 5474.


Departement van die Eerste Minister.
No. 493. 30 Maart 1977.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 30 van 1977: Wysigingswet op die Grondwet, 1977.

Department of the Prime Minister
No. 493. 30 March 1977.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 30 of 1977: Constitution Amendment Act, 1977.