Page:Constitution Amendment Act 1979.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Prys + 1c AVB  20c  Price + 1c GST

Buitelands  30c  Abroad

Posvry • Post Free
Vol. 169.] Kaapstad, 4 Julie 1979.

Cape Town, 4 July 1979.

[No. 6548.


Departement van die Eerste Minister.
No. 1440. 4 Julie 1979.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 99 van 1979: Wysigingswet op die Grondwet, 1979.

Department of the Prime Minister
No. 1440. 4 July 1979.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 99 of 1979: Constitution Amendment Act, 1979.