Page:Constitution Amendment Act 1982.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Prys (AVB ingesluit)  30c  Price (GST included)

Buitelands  40c  Abroad

Posvry • Post Free
Vol. 204.] Kaapstad, 30 Junie 1982.

Cape Town, 30 June 1982.

[No. 8281.


Kantoor van die Eerste Minister.
No. 1277. 30 Junie 1982.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 99 van 1982: Wysigingswet op die Grondwet, 1982.

Office of the Prime Minister
No. 1277. 30 June 1982.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 99 of 1982: Constitution Amendment Act, 1982.