Page:Constitution Amendment Act 1990.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant

Government Gazette


of the Republic of South Africa


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Verkoopprys • Selling price
(AVB uitgesluit/GST excluded)
Plaaslik 70c Local
Buitelands R1,00 Other countries
Posvry • Post free
Vol. 300 Kaapstad, 29 Junie 1990

Cape Town, 29 June 1990

No. 12561


Kantoor van die Staatspresident
No. 1437. 29 Junie 1990
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 61 van 1990: Wysigingswet op die Grondwet, 1990.

State President’s Office
No. 1437. 29 Junie 1990
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 61 of 1990: Constitution Amendment Act, 1990.