Page:Constitution Amendment Act 1992.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant

Government Gazette


of the Republic of South Africa


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


R1,00 Prys • Price
R0,10 Plus 10% BTW • VAT
R1,10 Verkoopprys • Selling price
Buitelands R1,40 Other countries
Posvry • Post free
Vol. 329 Kaapstad, 6 November 1992

Cape Town, 6 November 1992

No. 14383


Kantoor van die Staatspresident
No. 3070. 6 November 1992
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 149 van 1992: Wysigingswet op die Grondwet, 1992.

State President’s Office
No. 3070. 6 November 1992
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 149 of 1992: Constitution Amendment Act, 1992.