Page:Constitution Fourth Amendment Act 1989.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Government Gazette


of the Republic of South Africa

Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Selling price • Verkoopprys
(GST excluded/AVB uitgesluit)
Local 60c Plaaslik
Other countries 95c Buitelands
Post free • Posvry
Vol. 288 Cape Town, 9 June 1989

Kaapstad, 9 Junie 1989

No. 11925


State President’s Office
No. 1186. 9 June 1989

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 71 of 1989: Constitution Fourth Amendment Act, 1989.

Kantoor van die Staatspresident.
No. 1186. 9 Junie 1989

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 71 van 1989: Vierde Wysigingswet op die Grondwet, 1989.