Page:Constitution Third Amendment Act 1988.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Verkoopprys • Selling price
(AVB uitgesluit/GST excluded)
Plaaslik 50c Local
Buitelands 70c Other countries
Posvry • Post free
Vol. 280 Kaapstad, 21 Oktober 1988

Cape Town, 21 October 1988

No. 11554


Kantoor van die Staatspresident
No. 2133. 21 Oktober 1988
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 101 van 1988: Derde Wysigingswet op die Grondwet, 1988.

State President’s Office
No. 2133. 21 October 1988
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 101 of 1988: Constitution Third Amendment Act, 1988.