Page:Constitution of the Republic of South Africa 1993 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 343 Cape Town, 28 January 1994

Kaapstad, 28 Januarie 1994

No. 15466


State President's Office
No. 185. 28 January 1994
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 200 of 1993: Constitution of the Republic of South Africa, 1993.

Kantoor van die Staatspresident
No. 185. 28 Januarie 1994
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 200 van 1993: Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1993.