Page:Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act 1994 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant

Government Gazette


of the Republic of South Africa


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper
Vol. 345 Kaapstad, 3 Maart 1994

Cape Town, 3 March 1994

No. 15550


Kantoor van die Staatspresident
No. 456. 3 Maart 1994
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet, wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 2 van 1994: Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1994.

State President's Office
No. 456. 3 March 1994
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 2 of 1994: Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1994.