Page:Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act 1995 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Africa


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 361 Cape Town, 3 July 1995

Kaapstad, 3 Julie 1995

No. 16522


Office of the President
No. 989. 3 July 1995
It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 20 of 1995: Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1995.

Kantoor van die President
No. 989. 3 Julie 1995
Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 20 van 1995: Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1995.