Page:Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act 1995 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Africa


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 361 Cape Town, 3 July 1995

Kaapstad, 3 Julie 1995

No. 16522


Office of the President
No. 989. 3 July 1995
It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 20 of 1995: Constitution of the Republic of South Africa Amendment Act, 1995.

Kantoor van die President
No. 989. 3 Julie 1995
Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 20 van 1995: Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1995.