Page:Constitution of the Republic of South Africa Third Amendment Act 1996 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Africa


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 370 Cape Town, 24 April 1996

Kaapstad, 24 April 1996

No. 17117


President's Office
No. 696. 24 April 1996
It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 26 of 1996: Constitution of the Republic of South Africa Third Amendment Act, 1996.

Kantoor van die President
No. 696. 24 April 1996
Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 26 van 1996: Derde Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996.