Page:Copyright Act 1978 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Republic of South Africa


Government GazetteStaatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price  20c  Prys

Overseas  30c  Oorsee

Post Free—Posvry
Vol. 156] Cape Town, 30 June 1978

Kaapstad, 30 Junie 1978

[No. 6092


Department of the Prime Minister
No. 1349. 30 June 1978.
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 98 of 1978: Copyright Act, 1978.

Departement van die Eerste Minister
No. 1349. 30 Junie 1978.
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 98 van 1978: Wet op Outeursreg, 1978.