Page:Divorce Act 1979.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price + 1c GST  20c  Prys + 1c AVB

Abroad  30c  Buitelands

Post Free • Posvry
Vol. 168.] Cape Town, 15 June 1979.

Kaapstad, 15 Junie 1979.

[No. 6506.


Department of the Prime Minister
No. 1291. 15 June 1979.

It is hereby notified that the Acting State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 70 of 1979: Divorce Act, 1979.

Departement van die Eerste Minister.
No. 1291. 15 Junie 1979.

Hierby word bekend gemaak dat die Waarnemende Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 70 van 1979: Wet op Egskeiding, 1979.