Page:Divorce Amendment Act 1996.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Africa


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 377 Cape Town, 22 November 1996

Kaapstad, 22 November 1996

No. 17605


President's Office
No. 1894. 22 November 1996
It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 95 of 1996: Divorce Amendment Act, 1996.

Kantoor van die President
No. 1894. 22 November 1996
Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 95 van 1996: Wysigingswet op Egskeiding, 1996.