Page:Latin for beginners (1911).djvu/28

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.
8
QUANTITY


EXERCISE

10. Divide the words in the following passage into syllables and pronounce them, placing the accent as indicated:

Vā́dĕ ăd fŏrmī́căm, Ō pĭ́gĕr, ĕt cōnsī́dĕrā vĭ́ās ĕ́iŭs ĕt dĭ́scĕ săpĭĕ'ntĭăm: quae cŭm nōn hắbĕăt dŭ́cĕm nĕc praecĕptṓrĕm nĕc prĭ́ncĭpĕm, pắrăt ĭn aestắtĕ cĭ́bŭm sĭ́bĭ ĕt cŏ́ngrĕgăt ĭn mĕ́ssĕ quŏd cŏ́mĕdăt.

[Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise: which, having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer and gathereth her food in the harvest.]

QUANTITY

11. The quantity of a vowel or a syllable is the time it takes to pronounce it. Correct pronunciation and accent depend upon the proper observance of quantity.

12. Quantity of Vowels. Vowels are either long ( ¯ ) or short ( ˘ ). In this book the long vowels are marked. Unmarked vowels are to be considered short.

1. A vowel is short before another vowel or h ; as pŏ-ē'-ta, tră'-hō.
2. A vowel is short before nt and nd, before final m or t, and, except in words of one syllable, before final l or r. Thus a'-mănt, a-măn'-dus, a-mā'-băm, a-mā'-băt, a'-ni-măl, a'-mŏr.
3. A vowel is long before nf, ns, nx, and nct. Thus īn'-fe-rō, re'-gēns, sān'-xī, sānc'-tus.
4. Diphthongs are always long, and are not marked.

13. Quantity of Syllables. Syllables are either long or short, and their quantity must be carefully distinguished from that of vowels.

1. A syllable is short,
a. If it ends in a short vowel; as ă'-mō, pĭ'-grī.

Note. In final syllables the short vowel may be followed by a final consonant. Thus the word mĕ-mŏ'-rĭ-ăm contains four short syllables. In the first three a short vowel ends the syllable, in the last the short vowel is followed by a final consonant.