Page:Powers and Privileges of Parliament and the Constitution Amendment Act 1985.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Government Gazette


of the Republic of South Africa

Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Selling price • Verkoopprys
(GST excluded/AVB uitgesluit)
Local 45c Plaaslik
Other countries 60c Buitelands
Post free • Posvry
Vol. 241 Cape Town, 24 July 1985

Kaapstad, 24 Julie 1985

No. 9859.


State President’s Office
No. 1627. 24 July 1985

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 99 of 1985: Powers and Privileges of Parliament and the Constitution Amendment Act, 1985.

Kantoor van die Staatspresident.
No. 1627. 24 Julie 1985

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 99 van 1985: Wysigingswet op die Bevoegdhede en Voorregte van die Parlement en die Grondwet, 1985.