Page:Provincial Government Act 1986.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Verkoopprys • Selling price
(AVB uitgesluit/GST excluded)
Plaaslik 45c Local
Buitelands 60c Other countries
Posvry • Post free
Vol. 252 Kaapstad, 27 Junie 1986

Cape Town, 27 June 1986

No. 10318


Kantoor van die Staatspresident
No. 1377. 27 Junie 1986
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 69 van 1986: Wet op Provinsiale Regering, 1986.

State President’s Office
No. 1377. 27 June 1986
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 69 of 1986: Provincial Government Act, 1986.