Page:Republic of South Africa Constitution Act 1983 from Government Gazette.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price (GST included)  30c  Prys (AVB ingesluit)

Abroad  40c  Buitelands

Post Free · Posvry
Vol. 219 Cape Town, 28 September 1983

Kaapstad, 28 September 1983

No. 8914


Office of the Prime Minister
No. 2139. 28 September 1983
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 110 of 1983: Republic of South Africa Constitution Act, 1983.

Kantoor van die Eerste Minister
No. 2139. 28 September 1983
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 110 van 1983: Grondwet van die Republiek van Suid-Africa, 1983.