Page:Republic of South Africa Constitution Amendment Act 1980.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price + 1c GST  20c  Prys + 1c AVB

Abroad  30c  Buitelands

Post Free • PosvryVol. 179] Cape Town, 28 May 1980

Kaapstad, 28 Mei 1980

[No. 7049


Department of the Prime Minister


No. 1117. 28 May 1980.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 70 of 1980: Republic of South Africa Constitution Amendment Act, 1980.

Departement van die Eerste Minister


No. 1117. 28 Mei 1980.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 70 van 1980: Wysigingswet op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1980.