Page:Sun Tzu on The art of war.djvu/260

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

204

INDEX

 • Wu Tzŭ-hsü, xxix, xlviii. See also Wu Yüan.
 • Wu Wang, xvi, 20, I75.
 • Wu Yüan, xiii, xxiii, 56; a spurious treatise fathered on, xxix.
 • Wu Yüeh Ch'un Ch‘iu, quoted, xiv, xviii.
 • Wylie's "Notes," referred to, xli, lii.
 • Ya, King of Chao, 144.
 • Yang Han, 115.
 • Yang-p'ing, city of, 46.
 • Yangtsze river, 123.
 • Yao Hsiang, 78.
 • Yarkand, battle of, 132.
 • Yeh Shih or Yeh Shui-hsin, his theory about Sun Tzŭ, xxi, xxiii, xxv;on Sun Tzŭ's style, xxiv.
 • Yellow Emperor, the, xvi, 84.
 • Yellow Turban rebels, 154.
 • Yen, King of Hsii, xvi, xlix.
 • Yen Shih-ku, 167.
 • Yen Ti, 84.
 • Yen Tzŭ, quoted, 98.
 • Yin and Yang, 2.
 • Yin dynasty, 173, 174.
 • Yin Fu C/ziizg, xxxvi, 111.
 • Ying, capital of Ch'u, xii, xiii, xvi, xxix.
 • Ying K'ao-shu, xxi.
 • Yo Fei, a student of Sun Tzŭ, xlii.
 • Yo I, 117.
 • Yü Hai, quoted, xlii; referred to, xxxvi, xl, lii, liii.
 • Yü 12cm encyclopaedia. See T‘ai P‘ing Yü Lan.
 • — Text of Sun Tzŭ in the. See Sun Tzŭ.
 • Yüan, the two, opponents of Ts'ao Ts'ao, xxxv.
 • Yüan Chien Lei Han, liii.
 • Yüan Shao, 151.
 • Yüeh State, 129; compared with Wu, xxvi, 49, 50; first mentioned in history, xxvii.
 • Yüeh Chüeu Shu, quoted, xiv.
 • Yüeh Yü, xxi.
 • Yung Lo Ta Tien, lii.